GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulje

SND-ID: SND 2025

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby kommun i Östergötland, med anledning av planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Mjölby och Motala. Undersökningsområdet omfattade cirka 13 000 m2 på båda sidor av nuvarande vägsträckning. Inledningsvis ytinventerades området i sökandet efter fynd. Bearbetad kvarts och porfyr hittades cen­tralt och i norra delen av undersökningsområdet. Totalt schaktades nästan 800 m2. Av 61 registrerade anläggningar snittades och grävdes 16. Anläggningstyperna utgjordes främst av stolp- och pinnhål, gropar samt härdar eller härdrester. I sydväst­ligaste schaktet framkom även ett mindre kulturlager. Boplatslämningarna kan dateras till huvudsakligen tidigneolitikum och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att fastställa fornlämningens karak­tär, datering, utbredning, omfattning, sammansät

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hulje

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Hulje 89

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). Hulje 89. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001712

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2432-09

Producents dnr för projektet

2118

ProjektID

p509006

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06