GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulje

SND-ID: SND 2025

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby kommun i Östergötland, med anledning av planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Mjölby och Motala. Undersökningsområdet omfattade cirka 13 000 m2 på båda sidor av nuvarande vägsträckning. Inledningsvis ytinventerades området i sökandet efter fynd. Bearbetad kvarts och porfyr hittades cen­tralt och i norra delen av undersökningsområdet. Totalt schaktades nästan 800 m2. Av 61 registrerade anläggningar snittades och grävdes 16. Anläggningstyperna utgjordes främst av stolp- och pinnhål, gropar samt härdar eller härdrester. I sydväst­ligaste schaktet framkom även ett mindre kulturlager. Boplatslämningarna kan dateras till huvudsakligen tidigneolitikum och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att fastställa fornlämningens karak­tär, datering, utbredning, omfattning, sammansät

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum–Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hulje

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Hulje 89

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). <em>Hulje 89</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001712">https://doi.org/10.5878/001712</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum–Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2432-09

Producents dnr för projektet

2118

ProjektID

p509006

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06