GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulje

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby kommun i Östergötland, med anledning av planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Mjölby och Motala. Undersökningsområdet omfattade cirka 13 000 m2 på båda sidor av nuvarande vägsträckning. Inledningsvis ytinventerades området i sökandet efter fynd. Bearbetad kvarts och porfyr hittades cen­tralt och i norra delen av undersökningsområdet. Totalt schaktades nästan 800 m2. Av 61 registrerade anläggningar snittades och grävdes 16. Anläggningstyperna utgjordes främst av stolp- och pinnhål, gropar samt härdar eller härdrester. I sydväst­ligaste schaktet framkom även ett mindre kulturlager. Boplatslämningarna kan dateras till huvudsakligen tidigneolitikum och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att fastställa fornlämningens karak­tär, datering, utbredning, omfattning, sammansät

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare

SND-ID: SND 2025

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby kommun i Östergötland, med anledning av planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Mjölby och Motala. Undersökningsområdet omfattade cirka 13 000 m2 på båda sidor av nuvarande vägsträckning. Inledningsvis ytinventerades området i sökandet efter fynd. Bearbetad kvarts och porfyr hittades cen­tralt och i norra delen av undersökningsområdet. Totalt schaktades nästan 800 m2. Av 61 registrerade anläggningar snittades och grävdes 16. Anläggningstyperna utgjordes främst av stolp- och pinnhål, gropar samt härdar eller härdrester. I sydväst­ligaste schaktet framkom även ett mindre kulturlager. Boplatslämningarna kan dateras till huvudsakligen tidigneolitikum och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att fastställa fornlämningens karak­tär, datering, utbredning, omfattning, sammansät

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hulje

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Hulje 89

Citeringsförslag

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). <em>Hulje 89</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001712">https://doi.org/10.5878/001712</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2432-09

Producents dnr för projektet

2118

ProjektID

p509006

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum — Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06