GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulje

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby kommun i Östergötland, med anledning av planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Mjölby och Motala. Undersökningsområdet omfattade cirka 13 000 m2 på båda sidor av nuvarande vägsträckning. Inledningsvis ytinventerades området i sökandet efter fynd. Bearbetad kvarts och porfyr hittades cen­tralt och i norra delen av undersökningsområdet. Totalt schaktades nästan 800 m2. Av 61 registrerade anläggningar snittades och grävdes 16. Anläggningstyperna utgjordes främst av stolp- och pinnhål, gropar samt härdar eller härdrester. I sydväst­ligaste schaktet framkom även ett mindre kulturlager. Boplatslämningarna kan dateras till huvudsakligen tidigneolitikum och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att fastställa fornlämningens karak­tär, datering, utbredning, omfattning, sammansät

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare:

SND-ID: SND 2025

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby kommun i Östergötland, med anledning av planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Mjölby och Motala. Undersökningsområdet omfattade cirka 13 000 m2 på båda sidor av nuvarande vägsträckning. Inledningsvis ytinventerades området i sökandet efter fynd. Bearbetad kvarts och porfyr hittades cen­tralt och i norra delen av undersökningsområdet. Totalt schaktades nästan 800 m2. Av 61 registrerade anläggningar snittades och grävdes 16. Anläggningstyperna utgjordes främst av stolp- och pinnhål, gropar samt härdar eller härdrester. I sydväst­ligaste schaktet framkom även ett mindre kulturlager. Boplatslämningarna kan dateras till huvudsakligen tidigneolitikum och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att fastställa fornlämningens karak­tär, datering, utbredning, omfattning, sammansät

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Hulje

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001712

Version 1.0:

2012-09-25 doi:10.5878/001409

Ladda ner data:

Hulje 89

Citeringsförslag:

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). Hulje 89. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001712

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2432-09

Producents dnr för projektet:

2118

ProjektID:

p509006

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06