GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby

SND-ID: SND 2026

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby sn, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Högby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). Högby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001713

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2430-09

Producents dnr för projektet

2119

ProjektID

p509002

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06