GIS-material för arkeologiskt projekt: Grav- och boplatsområde i Hästholmen

SND-ID: SND 2027

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Ödeshögs kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen 7:1 under augusti och september 2009. Den arkeologiska förundersökningen utfördes inom RAÄ 236, ett grav- och boplatsområde. Det framkom ca 270 anläggningar i form av gravar, kulturlager och boplatsanläggningar. Fem brandgravar, en skelettgrav och ca 70 boplatsanläggningar undersöktes. Fynd av bland annat keramik, järnföremål och stenmaterial togs tillvara. Dateringarna visar på två olika kronologiska faser där boplatsanläggningarna daterats till äldre bronsålder (period II och III) medan gravarna härrör från äldre järnålder och skiftet mellan förromersk och romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att undersöka fornlämningarnas karaktär, datering och utbredning. I målsättningen ingick också att finna samband med de redan kända fornlämningarna i närområdet. Resultatet av förundersökningen skall utgöra beslutsunde

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Äldre bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Tollstad, Hästholmen 7:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Hästholmen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Hästholmen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001714

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

äldre järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Äldre bronsålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Intrasisprojekt

OLM2009007

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4414-09

Producents dnr för projektet

180/09

ProjektID

p509013

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06