GIS-material för arkeologiskt projekt: Grav- och boplatsområde i Hästholmen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Ödeshögs kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen 7:1 under augusti och september 2009. Den arkeologiska förundersökningen utfördes inom RAÄ 236, ett grav- och boplatsområde. Det framkom ca 270 anläggningar i form av gravar, kulturlager och boplatsanläggningar. Fem brandgravar, en skelettgrav och ca 70 boplatsanläggningar undersöktes. Fynd av bland annat keramik, järnföremål och stenmaterial togs tillvara. Dateringarna visar på två olika kronologiska faser där boplatsanläggningarna daterats till äldre bronsålder (period II och III) medan gravarna härrör från äldre järnålder och skiftet mellan förromersk och romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att undersöka fornlämningarnas karaktär, datering och utbredning. I målsättningen ingick också att finna samband med de redan kända fornlämningarna i närområdet. Resultatet av förundersökningen skall utgöra beslutsunde

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2027

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Ödeshögs kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen 7:1 under augusti och september 2009. Den arkeologiska förundersökningen utfördes inom RAÄ 236, ett grav- och boplatsområde. Det framkom ca 270 anläggningar i form av gravar, kulturlager och boplatsanläggningar. Fem brandgravar, en skelettgrav och ca 70 boplatsanläggningar undersöktes. Fynd av bland annat keramik, järnföremål och stenmaterial togs tillvara. Dateringarna visar på två olika kronologiska faser där boplatsanläggningarna daterats till äldre bronsålder (period II och III) medan gravarna härrör från äldre järnålder och skiftet mellan förromersk och romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att undersöka fornlämningarnas karaktär, datering och utbredning. I målsättningen ingick också att finna samband med de redan kända fornlämningarna i närområdet. Resultatet av förundersökningen skall utgöra beslutsunde

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Äldre bronsålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Tollstad, Hästholmen 7:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001714

Version 1.0:

2012-09-26 doi:10.5878/001411

Ladda ner data:

Hästholmen

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Hästholmen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001714

Intrasisprojekt:

OLM2009007

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4414-09

Producents dnr för projektet:

180/09

ProjektID:

p509013

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Äldre bronsålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06