GIS-material för arkeologiskt projekt: Källhemsområdet

SND-ID: SND 2031

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under augusti 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 i Källhemsområdet. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun och föranleddes av planerad husbyggnation. Vid denna utredning avgränsades två områden (objekt 1 och 2), som ur topografiskt hänseende bedömdes kunna innehålla dolda fornlämningar. Vid utredningen etapp 2 som genomfördes under oktober 2007 drogs sökschakt inom dessa objekt. I objekt 1 påträffades endast ett stolphål. Östergötlands länsmuseum anser således att inga ytterligare arkeologiska åtgärder var nödvändiga inom avgränsningen för objekt 1. I det område som benämndes objekt 2 påträffades rikligt med boplatslämningar. Dessa utgjordes av 162 anläggningar i form av bl a gropar, härdar, stolphål och kulturlager. Dessutom påträffades inom objekt 2 lösfynd bestående av flinta, kvarts, brända ben och slagg. Anläggningar påträffades inom hela objekt 2 och även precis vid gränsen mot det område som ligger precis nordväst om objekt 2. Detta område släpptes vid den arkeolog

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Källhemsområdet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Källhemsområdet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Källhemsområdet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001718

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Bronsålder

Stenålder

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

OLM2008002

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-606-03 (etapp 1)

431-16965-07 (etapp 2)

Producents dnr för projektet

453/07 (etapp 2)

226/03 (etapp1)

ProjektID

p503008

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06