GIS-material för arkeologiskt projekt: Källhemsområdet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under augusti 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 i Källhemsområdet. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun och föranleddes av planerad husbyggnation. Vid denna utredning avgränsades två områden (objekt 1 och 2), som ur topografiskt hänseende bedömdes kunna innehålla dolda fornlämningar. Vid utredningen etapp 2 som genomfördes under oktober 2007 drogs sökschakt inom dessa objekt. I objekt 1 påträffades endast ett stolphål. Östergötlands länsmuseum anser således att inga ytterligare arkeologiska åtgärder var nödvändiga inom avgränsningen för objekt 1. I det område som benämndes objekt 2 påträffades rikligt med boplatslämningar. Dessa utgjordes av 162 anläggningar i form av bl a gropar, härdar, stolphål och kulturlager. Dessutom påträffades inom objekt 2 lösfynd bestående av flinta, kvarts, brända ben och slagg. Anläggningar påträffades inom hela objekt 2 och även precis vid gränsen mot det område som ligger precis nordväst om objekt 2. Detta område släpptes vid den arkeolog

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2031

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under augusti 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 i Källhemsområdet. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun och föranleddes av planerad husbyggnation. Vid denna utredning avgränsades två områden (objekt 1 och 2), som ur topografiskt hänseende bedömdes kunna innehålla dolda fornlämningar. Vid utredningen etapp 2 som genomfördes under oktober 2007 drogs sökschakt inom dessa objekt. I objekt 1 påträffades endast ett stolphål. Östergötlands länsmuseum anser således att inga ytterligare arkeologiska åtgärder var nödvändiga inom avgränsningen för objekt 1. I det område som benämndes objekt 2 påträffades rikligt med boplatslämningar. Dessa utgjordes av 162 anläggningar i form av bl a gropar, härdar, stolphål och kulturlager. Dessutom påträffades inom objekt 2 lösfynd bestående av flinta, kvarts, brända ben och slagg. Anläggningar påträffades inom hela objekt 2 och även precis vid gränsen mot det område som ligger precis nordväst om objekt 2. Detta område släpptes vid den arkeolog

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Källhemsområdet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001718

Version 1.0:

2012-09-26 doi:10.5878/001414

Ladda ner data:

Källhemsområdet

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Källhemsområdet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001718

Intrasisprojekt:

OLM2008002

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-606-03 (etapp 1)

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-16965-07 (etapp 2)

Producents dnr för projektet:

453/07 (etapp 2)

Producents dnr för projektet:

226/03 (etapp1)

ProjektID:

p503008

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Bronsålder

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06