GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättningar och stenåldersstrand

SND-ID: SND 2033

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings Mäklarbyrå planerar att uppföra hus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköping stad och kommun, Östergötland. Vid en tidigare utredning i området kunde konstateras ett flertal fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar samt bearbetad kvarts, vilka anmäldes som fornlämning. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under oktober och november 2004 en arkeologisk förundersökning i det berörda området.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom fornlämningsområdet. Minst sex separata stenpackningar kunder dokumenteras. Krönrygget i området utgörs av ett gravfält med stensättningar, preliminärt daterat till äldre järnålder. Öster om gravfältet ligger ett härdområde som sannolikt kan knytas till gravarna. Dessa härdar överlagrar en bosättning som typologiskt kan dateras till senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att delar av området blir föremål för slutundersökning vid en eventuell fortsatt exploatering.

Syfte:

Informationen i syft

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tallboda, Kallerstad 1:27

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

bronsålder, stenålder

Publikationer
Dataset
Husbygge vid Kallerstad 1:27

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Husbygge vid Kallerstad 1:27. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001720

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

stenålder, bronsålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Bronsålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10–2011-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Intrasisprojekt

AO200481

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10953-04

Producents dnr för projektet

422-2626-2004

ProjektID

p504002

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06