GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättningar och stenåldersstrand

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings Mäklarbyrå planerar att uppföra hus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköping stad och kommun, Östergötland. Vid en tidigare utredning i området kunde konstateras ett flertal fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar samt bearbetad kvarts, vilka anmäldes som fornlämning. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under oktober och november 2004 en arkeologisk förundersökning i det berörda området.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom fornlämningsområdet. Minst sex separata stenpackningar kunder dokumenteras. Krönrygget i området utgörs av ett gravfält med stensättningar, preliminärt daterat till äldre järnålder. Öster om gravfältet ligger ett härdområde som sannolikt kan knytas till gravarna. Dessa härdar överlagrar en bosättning som typologiskt kan dateras till senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att delar av området blir föremål för slutundersökning vid en eventuell fortsatt exploatering.

Syfte:

Informationen i syft

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2033

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings Mäklarbyrå planerar att uppföra hus och villor inom fastigheten Kallerstad 1:27 i Linköping stad och kommun, Östergötland. Vid en tidigare utredning i området kunde konstateras ett flertal fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar samt bearbetad kvarts, vilka anmäldes som fornlämning. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under oktober och november 2004 en arkeologisk förundersökning i det berörda området.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom fornlämningsområdet. Minst sex separata stenpackningar kunder dokumenteras. Krönrygget i området utgörs av ett gravfält med stensättningar, preliminärt daterat till äldre järnålder. Öster om gravfältet ligger ett härdområde som sannolikt kan knytas till gravarna. Dessa härdar överlagrar en bosättning som typologiskt kan dateras till senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att delar av området blir föremål för slutundersökning vid en eventuell fortsatt exploatering.

Syfte:

Informationen i syft

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Bronsålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tallboda, Kallerstad 1:27

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001720

Version 1.0:

2012-09-26 doi:10.5878/001416

Ladda ner data:

Husbygge vid Kallerstad 1:27

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Husbygge vid Kallerstad 1:27</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001720">https://doi.org/10.5878/001720</a>

Intrasisprojekt:

AO200481

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10953-04

Producents dnr för projektet:

422-2626-2004

ProjektID:

p504002

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10 — 2011-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Bronsålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06