GIS-material för arkeologiskt projekt: Planprogramområde Herstadberg

SND-ID: SND 2035

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med pågående detaljplaneprogramarbete inför planerad utökning av golfbana inom Herstadberg och Loddby önskar Norrköpings kommun att klargöra de arkeologiska förutsättningarna. En arkeologisk utredning, etapp 1, har utförts av Riksantikvarieämbetet UV Öst. Efter genomförd utredning konstaterades att ett regionalt intresseområde för kulturmiljö berörs. Vidare berörs både Loddbys och Herstadbergs äldsta tomter, en tegelbrukslämning, tre bebyggelselämningar, en kulturhistoriskt intressant byggnad, fem förhistoriska gravar samt sex topografiskt avgränsade områden som bedöms innehålla ovan mark omarkerade lagskyddade fornlämningar. En utbyggnad av golfbanan skulle påverka Loddbyområdet i högre grad än Herstadområdet, därför att bruksmiljön (Herstadområdet) redan har påverkats starkt av villabebyggelse, järnvägen och motorvägen och skulle tappa karaktär ytterligare om en golfbana placerades tätt inpå miljön.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En utredning etapp 1 syftar till att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Herstadberg/Loddby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Planprogramområde Herstadberg

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

2014-04-08
https://doi.org/10.5878/001722

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Planprogramområde Herstadberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001722

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-17–2004-11-19
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas

Intrasisprojekt

AO2004106

Producents dnr för projektet

421-3399-2004

ProjektID

p504004

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2018-01-11