GIS-material för arkeologiskt projekt: Götala

SND-ID: SND 2044

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av upprättande av ny vägsträckning inom fastigheten Götala 3:1 i Styra socken har en förundersökning utförts av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) inom RAÄ 44. Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva den kända fornlämningens karaktär och datering. Anläggningarna som påträffades hade karaktär av boplatslämningar. Flera av dem kan knytas till aktiviteter med eld. Det är möjligt att dessa anläggningar har ett samband med de intilliggande gravarna. Kol från två anläggningar har daterats till folkvandringstid. Det framkom även ett kulturlager vari det påträffades sot, kol och skärvsten. I väst framkom en härd utanför området. I öster fortsätter fornlämningsområdet emot gravarna RAÄ 38 och 39 som ligger öster om undersökningsområdet. Fornlämningen kunde avgränsas inom vägområdet i norr och söder i vägens längdriktning. Lämningen fortsätter dock mot väster utanför vägområdet men avgränsas där av järnvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet m

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Styra socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styra

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

folkvandringstid

Publikationer
Dataset
Götala 3:1

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). Götala 3:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001773

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Nyckelord

folkvandringstid

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2421-09

Producents dnr för projektet

2115

ProjektID

p509001

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07