GIS-material för arkeologiskt projekt: Götala

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av upprättande av ny vägsträckning inom fastigheten Götala 3:1 i Styra socken har en förundersökning utförts av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) inom RAÄ 44. Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva den kända fornlämningens karaktär och datering. Anläggningarna som påträffades hade karaktär av boplatslämningar. Flera av dem kan knytas till aktiviteter med eld. Det är möjligt att dessa anläggningar har ett samband med de intilliggande gravarna. Kol från två anläggningar har daterats till folkvandringstid. Det framkom även ett kulturlager vari det påträffades sot, kol och skärvsten. I väst framkom en härd utanför området. I öster fortsätter fornlämningsområdet emot gravarna RAÄ 38 och 39 som ligger öster om undersökningsområdet. Fornlämningen kunde avgränsas inom vägområdet i norr och söder i vägens längdriktning. Lämningen fortsätter dock mot väster utanför vägområdet men avgränsas där av järnvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet m

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare:

SND-ID: SND 2044

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av upprättande av ny vägsträckning inom fastigheten Götala 3:1 i Styra socken har en förundersökning utförts av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) inom RAÄ 44. Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva den kända fornlämningens karaktär och datering. Anläggningarna som påträffades hade karaktär av boplatslämningar. Flera av dem kan knytas till aktiviteter med eld. Det är möjligt att dessa anläggningar har ett samband med de intilliggande gravarna. Kol från två anläggningar har daterats till folkvandringstid. Det framkom även ett kulturlager vari det påträffades sot, kol och skärvsten. I väst framkom en härd utanför området. I öster fortsätter fornlämningsområdet emot gravarna RAÄ 38 och 39 som ligger öster om undersökningsområdet. Fornlämningen kunde avgränsas inom vägområdet i norr och söder i vägens längdriktning. Lämningen fortsätter dock mot väster utanför vägområdet men avgränsas där av järnvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet m

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Folkvandringstid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Styra socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styra

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001773

Version 1.0:

2012-09-27 doi:10.5878/001426

Ladda ner data:

Götala 3:1

Citeringsförslag:

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). <em>Götala 3:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001773">https://doi.org/10.5878/001773</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2421-09

Producents dnr för projektet:

2115

ProjektID:

p509001

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Folkvandringstid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07