GIS-material för arkeologiskt projekt: Gällstad-Himna, Linghem

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun arbetar med upprättande av detaljplan för ett drygt 250 000 m2 stort område väster och nordväst om Manstorp, Linghem, Törnevalla socken, Linköpings kommun. Med anledning av detta har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, följt av en förundersökning. Vid utredningstillfället påträffades förhistoriska lämningar på två platser, dels alldeles söder om gravfältet RAÄ 32 och dels i områdets västra del. Övriga utredningsområden innehöll inga förhistoriska lämningar. Däremot indikerade både skärvstenskoncentrationer i matjorden och mörkare partier i ytan att delar av boplatser blivit sönderplöjda. I hålvägen kunde konstateras varviga lager ned mot botten och att vägen haft en skålad form. Förmodligen en rid- och gångväg. Inga fynd.
Vid förundersökningen banades ytor av vid de påträffade lämningarna. Endast ett fåtal ytterligare anläggningar påträffades. Alla lämningar dokumenterades, undersöktes och togs bort. Lämningarna representerar dels aktiviteter som utförts vid gravfältet

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2051

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun arbetar med upprättande av detaljplan för ett drygt 250 000 m2 stort område väster och nordväst om Manstorp, Linghem, Törnevalla socken, Linköpings kommun. Med anledning av detta har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, följt av en förundersökning. Vid utredningstillfället påträffades förhistoriska lämningar på två platser, dels alldeles söder om gravfältet RAÄ 32 och dels i områdets västra del. Övriga utredningsområden innehöll inga förhistoriska lämningar. Däremot indikerade både skärvstenskoncentrationer i matjorden och mörkare partier i ytan att delar av boplatser blivit sönderplöjda. I hålvägen kunde konstateras varviga lager ned mot botten och att vägen haft en skålad form. Förmodligen en rid- och gångväg. Inga fynd.
Vid förundersökningen banades ytor av vid de påträffade lämningarna. Endast ett fåtal ytterligare anläggningar påträffades. Alla lämningar dokumenterades, undersöktes och togs bort. Lämningarna representerar dels aktiviteter som utförts vid gravfältet

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Törnevalla socken, Vårdsberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdberg/Törnevalla, Gällstad 1:78, Himna 11:4

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001780

Version 1.0:

2012-09-28 doi:10.5878/001481

Ladda ner data:

Dataset 1

Gällstad-Himna

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Gällstad-Himna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001780">https://doi.org/10.5878/001780</a>

Intrasisprojekt:

AO2004141

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-17547-04

Producents dnr för projektet:

422-4146-2004

ProjektID:

p504020

RAÄ-nr:

Vårdsberg 279:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05 — 2004-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Version 1.0:

2012-12-17 doi:10.5878/001656

Ladda ner data:

Dataset 2

Gällstad-Himna

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Gällstad-Himna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001656">https://doi.org/10.5878/001656</a>

Intrasisprojekt:

200430

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5757-2004

Producents dnr för projektet:

421-1435-2004

ProjektID:

p504034

RAÄ-nr:

Vårdsberg 279:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09 — 2004-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07