GIS-material för arkeologiskt projekt: Urbjörn

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten år 2004 och våren år 2005 utfördes en forskningsundersökning på Omberg i västra Östergötland i syfte att förstå den förhistoriska bebyggelsen och åkerbruket. Objektet för undersökningen var RAÄ 188, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun. Området är ett stort, sammanhängande fossilt åkerområde med inslag av röjda ytor, röjningsrösen, flera hålvägar och en registrerad grav. I oktober år 2004 fosfatkarterades en del av det fossila åkerområdet. I juni 2005 grävdes fyra provrutor på fyra skilda platser inom området. Två platser utgjordes av möjliga boplatsterrasser som visade sig utgöras av hällformationer, medan två utgjordes av två respektive ett röjningsröse. Ingenting talar mot antagandet om extensiv odling med återkommande långa trädesperioder, där röjningsrösena byggts på vid varje uppodlingstillfälle.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målet med den aktuella undersökningen är att förstå den förhistoriska bebyggelsen och åkerbruket. Var ligger bebyggelsen inom den k

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2053

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under hösten år 2004 och våren år 2005 utfördes en forskningsundersökning på Omberg i västra Östergötland i syfte att förstå den förhistoriska bebyggelsen och åkerbruket. Objektet för undersökningen var RAÄ 188, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun. Området är ett stort, sammanhängande fossilt åkerområde med inslag av röjda ytor, röjningsrösen, flera hålvägar och en registrerad grav. I oktober år 2004 fosfatkarterades en del av det fossila åkerområdet. I juni 2005 grävdes fyra provrutor på fyra skilda platser inom området. Två platser utgjordes av möjliga boplatsterrasser som visade sig utgöras av hällformationer, medan två utgjordes av två respektive ett röjningsröse. Ingenting talar mot antagandet om extensiv odling med återkommande långa trädesperioder, där röjningsrösena byggts på vid varje uppodlingstillfälle.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målet med den aktuella undersökningen är att förstå den förhistoriska bebyggelsen och åkerbruket. Var ligger bebyggelsen inom den k

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, V Tollstad, Urbjörn, Omberg

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001782

Version 1.0:

2012-09-28 doi:10.5878/001255

Ladda ner data:

Urbjörn

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Urbjörn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001782">https://doi.org/10.5878/001782</a>

Intrasisprojekt:

AO2004107

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10597-07

Producents dnr för projektet:

424-2866-2004

ProjektID:

p504022

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07