GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsspår vid gravfältet RAÄ 178

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Bjursby 1:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun. Anledningen var planer på att uppföra ett enbostadshus samt en tillfartsväg inom ovanstående fastighet. Vid förundersökningen påträffades en förhistorisk boplatslämning belägen strax nedanför ett gravfält (RAÄ 178). På den plats där bostadshuset planeras påträffades inga spår av fornlämningar, däremot kommer den planerade vägen att passera rakt igenom den nu upptäckta boplatsen. För att undvika ingrepp inom fornlämningen föreslår UV Öst att vägsträckningen flyttas ett 30-tal meter söderut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om de planerade arbetena kunde komma att beröra en lagskyddad fornlämning.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2056

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Bjursby 1:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun. Anledningen var planer på att uppföra ett enbostadshus samt en tillfartsväg inom ovanstående fastighet. Vid förundersökningen påträffades en förhistorisk boplatslämning belägen strax nedanför ett gravfält (RAÄ 178). På den plats där bostadshuset planeras påträffades inga spår av fornlämningar, däremot kommer den planerade vägen att passera rakt igenom den nu upptäckta boplatsen. För att undvika ingrepp inom fornlämningen föreslår UV Öst att vägsträckningen flyttas ett 30-tal meter söderut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om de planerade arbetena kunde komma att beröra en lagskyddad fornlämning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Östra Harg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Harg, Bjursby 1:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001785

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001434

Ladda ner data:

Bjursby

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Bjursby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001785

Intrasisprojekt:

AO2005030

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-708-05

Producents dnr för projektet:

422-153-2005

ProjektID:

p505003

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07