GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsspår vid gravfältet RAÄ 178

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Bjursby 1:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun. Anledningen var planer på att uppföra ett enbostadshus samt en tillfartsväg inom ovanstående fastighet. Vid förundersökningen påträffades en förhistorisk boplatslämning belägen strax nedanför ett gravfält (RAÄ 178). På den plats där bostadshuset planeras påträffades inga spår av fornlämningar, däremot kommer den planerade vägen att passera rakt igenom den nu upptäckta boplatsen. För att undvika ingrepp inom fornlämningen föreslår UV Öst att vägsträckningen flyttas ett 30-tal meter söderut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om de planerade arbetena kunde komma att beröra en lagskyddad fornlämning.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2056

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Bjursby 1:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun. Anledningen var planer på att uppföra ett enbostadshus samt en tillfartsväg inom ovanstående fastighet. Vid förundersökningen påträffades en förhistorisk boplatslämning belägen strax nedanför ett gravfält (RAÄ 178). På den plats där bostadshuset planeras påträffades inga spår av fornlämningar, däremot kommer den planerade vägen att passera rakt igenom den nu upptäckta boplatsen. För att undvika ingrepp inom fornlämningen föreslår UV Öst att vägsträckningen flyttas ett 30-tal meter söderut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om de planerade arbetena kunde komma att beröra en lagskyddad fornlämning.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Östra Harg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Harg, Bjursby 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Bjursby

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Bjursby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001785">https://doi.org/10.5878/001785</a>

Intrasisprojekt

AO2005030

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-708-05

Producents dnr för projektet

422-153-2005

ProjektID

p505003

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07