GIS-material för arkeologiskt projekt: Skänninges stadsjordar

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i november 2005 en arkeologisk förundersökning i anslutning till stationsbyggnaden i Skänninge. Undersökningen föranleddes av att Mjölby kommun, i samband med utbyggnaden av järn­vägen mellan Motala och Mjölby, planerar att anlägga en pendeltågstation i Skänninge. Skänninge har framhållits som en av Östergötlands centralorter redan under yngre järnålder och tidig medeltid. De senaste årens undersökningar har dessutom indikerat centrala funktioner redan under äldre järnålder i anslutning till det nu aktuella exploateringsområdet. Utifrån det historiska kartmaterialet kan det konstateras att förundersökningsområdet i alla fall från 1600-talet varit beläget på staden Skänninges stadsjordar.
Större delen av de lämningar som påträffades vid förundersökningen kan knytas direkt till agrar verksamhet. Vid undersökningen påträffades även ett mindre antal svårtolkade lämningar som skulle kunna vara äldre än den agrara verksamheten på platsen. En flack nedgrävning eller kulturlagerrest har daterats till yngre bronsålder/äldre järnålder. På östra sidan om järnvägen

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2058

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i november 2005 en arkeologisk förundersökning i anslutning till stationsbyggnaden i Skänninge. Undersökningen föranleddes av att Mjölby kommun, i samband med utbyggnaden av järn­vägen mellan Motala och Mjölby, planerar att anlägga en pendeltågstation i Skänninge. Skänninge har framhållits som en av Östergötlands centralorter redan under yngre järnålder och tidig medeltid. De senaste årens undersökningar har dessutom indikerat centrala funktioner redan under äldre järnålder i anslutning till det nu aktuella exploateringsområdet. Utifrån det historiska kartmaterialet kan det konstateras att förundersökningsområdet i alla fall från 1600-talet varit beläget på staden Skänninges stadsjordar.
Större delen av de lämningar som påträffades vid förundersökningen kan knytas direkt till agrar verksamhet. Vid undersökningen påträffades även ett mindre antal svårtolkade lämningar som skulle kunna vara äldre än den agrara verksamheten på platsen. En flack nedgrävning eller kulturlagerrest har daterats till yngre bronsålder/äldre järnålder. På östra sidan om järnvägen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Allhelgona, Stationsområdet i Skänninge

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001849

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001435

Ladda ner data:

Skänninges stadsjordar

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Skänninges stadsjordar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001849">https://doi.org/10.5878/001849</a>

Intrasisprojekt:

AO2005052

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6278-05

Producents dnr för projektet:

422-1740-2005

ProjektID:

p505005

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07