GIS-material för arkeologiskt projekt: Skänninges stadsjordar

SND-ID: SND 2058

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i november 2005 en arkeologisk förundersökning i anslutning till stationsbyggnaden i Skänninge. Undersökningen föranleddes av att Mjölby kommun, i samband med utbyggnaden av järn­vägen mellan Motala och Mjölby, planerar att anlägga en pendeltågstation i Skänninge. Skänninge har framhållits som en av Östergötlands centralorter redan under yngre järnålder och tidig medeltid. De senaste årens undersökningar har dessutom indikerat centrala funktioner redan under äldre järnålder i anslutning till det nu aktuella exploateringsområdet. Utifrån det historiska kartmaterialet kan det konstateras att förundersökningsområdet i alla fall från 1600-talet varit beläget på staden Skänninges stadsjordar.
Större delen av de lämningar som påträffades vid förundersökningen kan knytas direkt till agrar verksamhet. Vid undersökningen påträffades även ett mindre antal svårtolkade lämningar som skulle kunna vara äldre än den agrara verksamheten på platsen. En flack nedgrävning eller kulturlagerrest har daterats till yngre bronsålder/äldre järnålder. På östra sidan om järnvägen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Allhelgona, Stationsområdet i Skänninge

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Skänninges stadsjordar

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Skänninges stadsjordar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001849

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Historisk tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Järnvägslämningar

Intrasisprojekt

AO2005052

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6278-05

Producents dnr för projektet

422-1740-2005

ProjektID

p505005

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07