GIS-material för arkeologiskt projekt: En väg i Hackefors

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Ett område inom Hackefors 5:1 är föremål för detaljplaneläggning i Landeryds socken, Linköpings kommun. Under den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inom område 1-3 inga fornlämningar medan det inom område 4 påträffades rester efter en väg och en stenpackning som eventuellt utgjort en gårdsplan. Vägen bör vara anlagd innan 1692 då den är markerad på en karta från detta år. Inom område 1-3 föreslås ingen vidare åtgärd medan det föreslås en förundersökning för område 4.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att undersöka om det fanns fornlämningar som inte var synliga ovan mark inom de aktuella ytorna.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2065

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Ett område inom Hackefors 5:1 är föremål för detaljplaneläggning i Landeryds socken, Linköpings kommun. Under den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inom område 1-3 inga fornlämningar medan det inom område 4 påträffades rester efter en väg och en stenpackning som eventuellt utgjort en gårdsplan. Vägen bör vara anlagd innan 1692 då den är markerad på en karta från detta år. Inom område 1-3 föreslås ingen vidare åtgärd medan det föreslås en förundersökning för område 4.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att undersöka om det fanns fornlämningar som inte var synliga ovan mark inom de aktuella ytorna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Hackefors 5:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001796

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001258

Ladda ner data:

Inför detaljplanering inom Hackefors 5:1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför detaljplanering inom Hackefors 5:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001796

Intrasisprojekt:

AO2005072

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8900-05

Producents dnr för projektet:

421-2333-2005

ProjektID:

p505012

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12