GIS-material för arkeologiskt projekt: En långvarig boplats i Veta

SND-ID: SND 2068

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde 2004-2005 arkeologiska undersökningar inom fastigheten Veta 5:5, Veta socken, Mantorp, Mjölby kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av att Mjölby kommun planerade för ny villabebyggelse. Utredningsgrävning och förundersökning utfördes 2004 och konstaterade ett omfattande boplatsområde. Det totala exploateringsområdet uppgick till ungefär 50 000 m2 och cirka 8700 m2 banades av vid slutundersökningen som utfördes 2005. Ytterligare något hundratal kvadratmeter undersöktes vid utredningsgrävningen och förundersökningen. Tre boplatsområden undersöktes. Inom område A påträffades ett treskeppigt långhus från yngre romersk järnålder samt aktivitetsytor med härdar och gropar. För Östergötlands del var detta hus ovanligt intakt och hade såväl takbärande stolphål som väggarnas stolphål bevarade. Inom område B påträffades minst fyra hus; ett treskeppigt långhus samt ytterligare ett par något diffusa hus från romersk järnålder. Ett av husen var en mesulakonstruktion från neolitisk s

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta, Veta 5:5

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Inför nyplanerade villatomter i Mantorps västra utkant

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför nyplanerade villatomter i Mantorps västra utkant. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001801

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum – Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04–2005-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2004135

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17358-04

Producents dnr för projektet

423-4074-2004

ProjektID

p505015

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12