GIS-material för arkeologiskt projekt: Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

SND-ID: SND 2079

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under sommaren och hösten 2005 gjort arkeologiska förundersökningar och utredningar, etapp 2, i Gullebo, Mosshult och Broddebo, Gärserums socken, Åtvidabergs kommun. Anledningen är att exploatören företagit en ombyggnation av kraftledningsnätet mellan Åtvidaberg och Broddebo samt till fastigheten Domra i Västerviks kommun. I området för kabelsträckningen har tidigare två utredningar utförts i samband med inventeringsarbeten för Riksväg 35. Dessa visar bland annat på förekomst av förhistoriska lämningar, såsom gravar, i närheten av de gamla bytomterna Gullebo, Mosshult och Broddebo. Utredningarna pekar dessutom ut ett antal topografiskt lämpliga boplatslägen.
Resultatet visade på ett område med förekomst av förhistoriska boplatslämningar strax norr om Broddebo by. Den nu aktuella utredningen kunde visa på bland annat förekomst av två härdar samt ett sannolikt nerodlat boplatslager. UV Öst föreslår inga vidare åtgärder då det aktuella ledningsschaktet kunde dras på sådant sätt att de lämnin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Åtvidaberg kommun, Västervik kommun, Dalhem socken, Gärdserum socken, Åtvid socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mosshult mfl, sydöstra Åtvidaberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

förhistorisk tid

Publikationer
Dataset 1
Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001812

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08–2005-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2005068

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12217-05

431-8458-05

Producents dnr för projektet

421-2293-2005

421-3120-2005

ProjektID

p505027

Dataset 2
Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001813

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

förhistorisk tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08–2005-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Intrasisprojekt

AO2005107

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12217-05

431-8458-05

Producents dnr för projektet

421-2293-2005

421-3120-2005

ProjektID

p505039

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20