GIS-material för arkeologiskt projekt: En Vråboplats i Kimstad

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2005 en arkeologisk förundersökning och en påföljande slutundersökning under försommaren 2006 i Kimstad, inom fastigheten Ask 5:1, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att bygga en ny pendeltågstation som skulle komma att beröra fornlämning RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Undersökningarna omfattade lämningar efter ett neolitiskt hus samt ett fåtal övriga anläggningar. Analyserat kol har givit två senmesolitiska dateringar från cirka 4300 f Kr. En tredje datering gav en tidigneolitisk datering, cirka 3700 f Kr. Vid undersökningen tillvaratogs cirka 3 kg tidigneolitisk keramik. En slipad yxa av diabas stöder denna datering som också verkar vara boplatsens yngsta fas. Det neolitiska huset utgjordes av en så kallad mesulakonstruktion samt lämningar efter härdar, gropar och en större förrådsgrop.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet och försöka avgöra karaktär och d

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2084

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2005 en arkeologisk förundersökning och en påföljande slutundersökning under försommaren 2006 i Kimstad, inom fastigheten Ask 5:1, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att bygga en ny pendeltågstation som skulle komma att beröra fornlämning RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Undersökningarna omfattade lämningar efter ett neolitiskt hus samt ett fåtal övriga anläggningar. Analyserat kol har givit två senmesolitiska dateringar från cirka 4300 f Kr. En tredje datering gav en tidigneolitisk datering, cirka 3700 f Kr. Vid undersökningen tillvaratogs cirka 3 kg tidigneolitisk keramik. En slipad yxa av diabas stöder denna datering som också verkar vara boplatsens yngsta fas. Det neolitiska huset utgjordes av en så kallad mesulakonstruktion samt lämningar efter härdar, gropar och en större förrådsgrop.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet och försöka avgöra karaktär och d

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kimstad, Ask 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

En Vråboplats i Kimstad

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>En Vråboplats i Kimstad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001818">https://doi.org/10.5878/001818</a>

Intrasisprojekt

AO2005108

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4196-06

431-13014-05

Producents dnr för projektet

423-1058-2006

422-3339-2005

ProjektID

p505032

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 — 2006

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Inför ombyggnad till ny pendeltågstation i Kimstad

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför ombyggnad till ny pendeltågstation i Kimstad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001820">https://doi.org/10.5878/001820</a>

Intrasisprojekt

AO2006046

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4196-06

Producents dnr för projektet

423-1058-2006

ProjektID

p506039

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05 — 2006-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20