GIS-material för arkeologiskt projekt: En Vråboplats i Kimstad

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2005 en arkeologisk förundersökning och en påföljande slutundersökning under försommaren 2006 i Kimstad, inom fastigheten Ask 5:1, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att bygga en ny pendeltågstation som skulle komma att beröra fornlämning RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Undersökningarna omfattade lämningar efter ett neolitiskt hus samt ett fåtal övriga anläggningar. Analyserat kol har givit två senmesolitiska dateringar från cirka 4300 f Kr. En tredje datering gav en tidigneolitisk datering, cirka 3700 f Kr. Vid undersökningen tillvaratogs cirka 3 kg tidigneolitisk keramik. En slipad yxa av diabas stöder denna datering som också verkar vara boplatsens yngsta fas. Det neolitiska huset utgjordes av en så kallad mesulakonstruktion samt lämningar efter härdar, gropar och en större förrådsgrop.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet och försöka avgöra karaktär och d

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2084

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2005 en arkeologisk förundersökning och en påföljande slutundersökning under försommaren 2006 i Kimstad, inom fastigheten Ask 5:1, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att bygga en ny pendeltågstation som skulle komma att beröra fornlämning RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Undersökningarna omfattade lämningar efter ett neolitiskt hus samt ett fåtal övriga anläggningar. Analyserat kol har givit två senmesolitiska dateringar från cirka 4300 f Kr. En tredje datering gav en tidigneolitisk datering, cirka 3700 f Kr. Vid undersökningen tillvaratogs cirka 3 kg tidigneolitisk keramik. En slipad yxa av diabas stöder denna datering som också verkar vara boplatsens yngsta fas. Det neolitiska huset utgjordes av en så kallad mesulakonstruktion samt lämningar efter härdar, gropar och en större förrådsgrop.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet och försöka avgöra karaktär och d

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kimstad, Ask 5:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001818

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001139

Ladda ner data:

Dataset 1

En Vråboplats i Kimstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). En Vråboplats i Kimstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001818

Intrasisprojekt:

AO2005108

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4196-06

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13014-05

Producents dnr för projektet:

423-1058-2006

Producents dnr för projektet:

422-3339-2005

ProjektID:

p505032

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 — 2006

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001820

Version 1.0:

2012-11-21 doi:10.5878/001819

Ladda ner data:

Dataset 2

Inför ombyggnad till ny pendeltågstation i Kimstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför ombyggnad till ny pendeltågstation i Kimstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001820

Intrasisprojekt:

AO2006046

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4196-06

Producents dnr för projektet:

423-1058-2006

ProjektID:

p506039

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05 — 2006-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20