GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett flatmarksgravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder på Vikbolandet

SND-ID: SND 2088

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vintern 2005 och våren 2006 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk undersökning på Vikbolandet öster om Norrköping. Anledningen var byggnation av tre hus. Gravfältet är avgränsat i norr, söder och öster medan utbredningen i väst och nordväst inte kunnat fastställas då det inte ingick i undersökningsområdet. Sammanlagt undersöktes 190 brandgravar där 151 individer varav 36 barn och ungdomar kunde identifieras. Tre gravar var dubbelgravar. Det vanligast förekommande gravskicket var urnebrandgropen men det fanns även urnegropar, brandgropar, bengropar och urnegravar. Gravarna innehöll ett flertal element som lockstenar, bottenplattor, stenskoningar och tjocka sot- och kollager. I några av gravarnas fyllning syntes nedgrävningar som kan tyda på att åtminstone några av dem varit markerade ovan mark. Fyndmaterialet var i huvudsak begränsat till keramik och harts från svepkärl. Även björnfalanger, rester av en skära, bennålar, ett par svårt ansatta bronsföremål samt enstaka kvarts eller bergart påträffades.

Syfte:

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad, Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Ett flatmarksgravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder på Vikbolandet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ett flatmarksgravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder på Vikbolandet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001825

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005–2006
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Intrasisprojekt

AO2005116

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13073-05

Producents dnr för projektet

423-3418-2005

ProjektID

p505036

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20