GIS-material för arkeologiskt projekt: Ullstämma - en by i eklandskapet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört arkeologiska förundersökningar i ett område som ansluter till Övre och Nedre Ullstämma strax söder om Linköpings tätort. Orsak till de arkeologiska insatserna är planer på att bygga bostäder i området, som är mycket rikt på fornlämningar från företrädesvis äldre järnålder. Sommaren 2006 förundersöktes sju platser. Förutom boplatser och gravar har också stensatta vägar, stenhägnader och odlingsspår dokumenterats. Därutöver utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, i anslutning till Brokindsleden varvid en tidigare okänd boplats upptäcktes. Eftersom de nu aktuella fornlämningarna företrädesvis är belägna på lermarker, eller andra lägre liggande terrängavsnitt, utgör de ett intressant komplement till tidigare registrerade fornlämningar, vilka mestadels ligger på bergs- och moränhöjder. För att fördjupa kunskapen om kulturmiljön i Ullstämma har en landskapsanalys gjorts. Ana­lysen visar bl a att Övre Ullstämma var en under medeltiden reglerad radby och att strukturen fortfarande delv

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2103

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört arkeologiska förundersökningar i ett område som ansluter till Övre och Nedre Ullstämma strax söder om Linköpings tätort. Orsak till de arkeologiska insatserna är planer på att bygga bostäder i området, som är mycket rikt på fornlämningar från företrädesvis äldre järnålder. Sommaren 2006 förundersöktes sju platser. Förutom boplatser och gravar har också stensatta vägar, stenhägnader och odlingsspår dokumenterats. Därutöver utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, i anslutning till Brokindsleden varvid en tidigare okänd boplats upptäcktes. Eftersom de nu aktuella fornlämningarna företrädesvis är belägna på lermarker, eller andra lägre liggande terrängavsnitt, utgör de ett intressant komplement till tidigare registrerade fornlämningar, vilka mestadels ligger på bergs- och moränhöjder. För att fördjupa kunskapen om kulturmiljön i Ullstämma har en landskapsanalys gjorts. Ana­lysen visar bl a att Övre Ullstämma var en under medeltiden reglerad radby och att strukturen fortfarande delv

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryds, Ullstämma 5:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-15 doi:10.5878/001840

Version 1.0:

2012-10-04 doi:10.5878/001143

Ladda ner data:

Ullstämma - en by i eklandskapet

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ullstämma - en by i eklandskapet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001840

Intrasisprojekt:

AO2006076

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7489-06

Producents dnr för projektet:

421-1778-2006

ProjektID:

p506012

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06 — 2006-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07