GIS-material för arkeologiskt projekt: Ullstämma - en by i eklandskapet

SND-ID: SND 2103

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört arkeologiska förundersökningar i ett område som ansluter till Övre och Nedre Ullstämma strax söder om Linköpings tätort. Orsak till de arkeologiska insatserna är planer på att bygga bostäder i området, som är mycket rikt på fornlämningar från företrädesvis äldre järnålder. Sommaren 2006 förundersöktes sju platser. Förutom boplatser och gravar har också stensatta vägar, stenhägnader och odlingsspår dokumenterats. Därutöver utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, i anslutning till Brokindsleden varvid en tidigare okänd boplats upptäcktes. Eftersom de nu aktuella fornlämningarna företrädesvis är belägna på lermarker, eller andra lägre liggande terrängavsnitt, utgör de ett intressant komplement till tidigare registrerade fornlämningar, vilka mestadels ligger på bergs- och moränhöjder. För att fördjupa kunskapen om kulturmiljön i Ullstämma har en landskapsanalys gjorts. Ana­lysen visar bl a att Övre Ullstämma var en under medeltiden reglerad radby och att strukturen fortfarande delv

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryds, Ullstämma 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Ullstämma - en by i eklandskapet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ullstämma - en by i eklandskapet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001840

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Historisk tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06–2006-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Intrasisprojekt

AO2006076

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7489-06

Producents dnr för projektet

421-1778-2006

ProjektID

p506012

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07