GIS-material för arkeologiskt projekt: En bytomt, gammal odling (RAÄ 286) och ett krukskärvsfynd (RAÄ 285)

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En ny vattenanslutning vid Himna, Linghem, Vårdsbergs socken planerades till den kommunala vattenledningen. Projektet medförde att ledningen måste dras genom delar av Himna gamla bytomt (RAÄ 278:1) till Himna Storgård som är belägen längst i norr på tomten. Större delen av ledningen drogs därför öster om de centrala delarna av byn. Schakten på Storgårdens mark gick över en odlingsyta (RAÄ 286) med ett tunt lager av gråsvart jord på ytan. I detta låg enstaka skärvstenar, tegelflis, glas, porslin m m och en förhistorisk krukskärva (RAÄ 285) i botten. Ett röjningsröse låg intill odlingsytan (RAÄ 286).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att undvika arkeologiskt känsliga partier inom bytomten. Om smärre lämningar inte kunde undvikas skulle de undersökas.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2109

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En ny vattenanslutning vid Himna, Linghem, Vårdsbergs socken planerades till den kommunala vattenledningen. Projektet medförde att ledningen måste dras genom delar av Himna gamla bytomt (RAÄ 278:1) till Himna Storgård som är belägen längst i norr på tomten. Större delen av ledningen drogs därför öster om de centrala delarna av byn. Schakten på Storgårdens mark gick över en odlingsyta (RAÄ 286) med ett tunt lager av gråsvart jord på ytan. I detta låg enstaka skärvstenar, tegelflis, glas, porslin m m och en förhistorisk krukskärva (RAÄ 285) i botten. Ett röjningsröse låg intill odlingsytan (RAÄ 286).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att undvika arkeologiskt känsliga partier inom bytomten. Om smärre lämningar inte kunde undvikas skulle de undersökas.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vårdsberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdberg, Himna 11:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-15 doi:10.5878/001845

Version 1.0:

2012-10-05 doi:10.5878/001294

Ladda ner data:

Himna

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Himna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001845

Intrasisprojekt:

AO2005140

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-15497-05

Producents dnr för projektet:

422-3914-2005

ProjektID:

p506018

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07