GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

SND-ID: SND 2111

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsf

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Ryttaren 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Förromersk järnålder vid Kungshöga

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Förromersk järnålder vid Kungshöga. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001847

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Odlingslager

Intrasisprojekt

AO2006071

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11198-04

Producents dnr för projektet

421-2631-2004

ProjektID

p506020

Dataset 2
Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001848

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12862-06

Producents dnr för projektet

423-2625-2006

ProjektID

p506025

Dataset 3
Kv Ryttaren 1

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kv Ryttaren 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001852

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

äldre järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07–2006-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2006091

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10497-06

Producents dnr för projektet

422-2263-2206

ProjektID

p506050

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07