GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge i Gottfridsberg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en utredning, etapp 2, intill korsningen inom Ogräset 1 och del av Gottfridsberg 1:1 i Linköping, då området ska detaljplaneras. I samband med en tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, avgränsades ett område där eventuell exploatering kommer att komma i kontakt med möjlig fornlämning. Parkområdet som ska detaljplaneras sluttar svagt mot öster och benämns som ”Stenbröten” på kartmaterialet från 1700-talet. Höjden över havet är ca 70-75 m vilket motsvarar strandlinjen för Ancylussjön, mellan ca 8000 - 9000 BP. Under denna period var platsen en ö i den innerskärgård som Roxenviken utgjorde. Strax öster om aktuellt undersökningsområde finns ett mindre strandhak som är en topografisk markör för ett lämpligt boplatsläge. Detta sträcker sig sannolikt upp mot höjden där cykelvägen är planerad att gå. Den arkeologiska utredningen, etapp 2, utfördes i form av sökschaktsgrävning. I den nordöstra delen av sträckningen återfanns flera recenta avfallsgropar. Inga arkeologiska lämningar berör

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2119

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en utredning, etapp 2, intill korsningen inom Ogräset 1 och del av Gottfridsberg 1:1 i Linköping, då området ska detaljplaneras. I samband med en tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, avgränsades ett område där eventuell exploatering kommer att komma i kontakt med möjlig fornlämning. Parkområdet som ska detaljplaneras sluttar svagt mot öster och benämns som ”Stenbröten” på kartmaterialet från 1700-talet. Höjden över havet är ca 70-75 m vilket motsvarar strandlinjen för Ancylussjön, mellan ca 8000 - 9000 BP. Under denna period var platsen en ö i den innerskärgård som Roxenviken utgjorde. Strax öster om aktuellt undersökningsområde finns ett mindre strandhak som är en topografisk markör för ett lämpligt boplatsläge. Detta sträcker sig sannolikt upp mot höjden där cykelvägen är planerad att gå. Den arkeologiska utredningen, etapp 2, utfördes i form av sökschaktsgrävning. I den nordöstra delen av sträckningen återfanns flera recenta avfallsgropar. Inga arkeologiska lämningar berör

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping stad, Kv Ogräset/Gottfridsberg

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001860

Version 1.0:

2012-10-08 doi:10.5878/001484

Ladda ner data:

Boplatsläge i Gottfridsberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Boplatsläge i Gottfridsberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001860">https://doi.org/10.5878/001860</a>

Intrasisprojekt:

AO2006070

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5639-06

Producents dnr för projektet:

421-1711-2006

ProjektID:

p506028

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07