GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge i Gottfridsberg

SND-ID: SND 2119

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en utredning, etapp 2, intill korsningen inom Ogräset 1 och del av Gottfridsberg 1:1 i Linköping, då området ska detaljplaneras. I samband med en tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, avgränsades ett område där eventuell exploatering kommer att komma i kontakt med möjlig fornlämning. Parkområdet som ska detaljplaneras sluttar svagt mot öster och benämns som ”Stenbröten” på kartmaterialet från 1700-talet. Höjden över havet är ca 70-75 m vilket motsvarar strandlinjen för Ancylussjön, mellan ca 8000 - 9000 BP. Under denna period var platsen en ö i den innerskärgård som Roxenviken utgjorde. Strax öster om aktuellt undersökningsområde finns ett mindre strandhak som är en topografisk markör för ett lämpligt boplatsläge. Detta sträcker sig sannolikt upp mot höjden där cykelvägen är planerad att gå. Den arkeologiska utredningen, etapp 2, utfördes i form av sökschaktsgrävning. I den nordöstra delen av sträckningen återfanns flera recenta avfallsgropar. Inga arkeologiska lämningar berör

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping stad, Kv Ogräset/Gottfridsberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Boplatsläge i Gottfridsberg

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Boplatsläge i Gottfridsberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001860

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Intrasisprojekt

AO2006070

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5639-06

Producents dnr för projektet

421-1711-2006

ProjektID

p506028

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07