GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersboplatsen vid Fredriksdal

SND-ID: SND 2121

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Ös, har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten för nya vatten- och avloppsledningar längs en sträcka i norra delen av Jursla, vid Fredriksdal och området Skogslund. Ledningsdragningen har berört en stenåldersboplats, RAÄ 37 i Kvillinge socken, känd sedan 1930-talet. Vid undersökningen dokumenterades välbevarade boplatslämningar vilka kunnat dateras till slutet av senmesolitikum och övergången till tidigneolitikum. Bland lämningarna undersöktes delar av en nedsänkt hyddbotten med tillhörande fyndmaterial. Fynden från platsen utgjordes i huvudsak av slagen kvarts och flinta. Från området finns även flera stenyxor insamlade. Undersökningen kunde konstatera att fornlämningen sträcker sig över ett stort område, vilket innefattar de tidigare kända lämningarna från gropkeramisk tid. Eventuella framtida markarbeten inom detta område kommer att kräva fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersöknin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Jursla 1:6, 1:9, 1:21, 1:26

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

neolitikum, mesolitikum

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Jursla

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Jursla. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001862

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

mesolitikum, neolitikum

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-12
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2006013

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1090-06

Producents dnr för projektet

422-328-2006

ProjektID

p506030

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2017-01-03