GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersboplatsen vid Fredriksdal

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Ös, har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten för nya vatten- och avloppsledningar längs en sträcka i norra delen av Jursla, vid Fredriksdal och området Skogslund. Ledningsdragningen har berört en stenåldersboplats, RAÄ 37 i Kvillinge socken, känd sedan 1930-talet. Vid undersökningen dokumenterades välbevarade boplatslämningar vilka kunnat dateras till slutet av senmesolitikum och övergången till tidigneolitikum. Bland lämningarna undersöktes delar av en nedsänkt hyddbotten med tillhörande fyndmaterial. Fynden från platsen utgjordes i huvudsak av slagen kvarts och flinta. Från området finns även flera stenyxor insamlade. Undersökningen kunde konstatera att fornlämningen sträcker sig över ett stort område, vilket innefattar de tidigare kända lämningarna från gropkeramisk tid. Eventuella framtida markarbeten inom detta område kommer att kräva fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersöknin

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2121

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Ös, har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten för nya vatten- och avloppsledningar längs en sträcka i norra delen av Jursla, vid Fredriksdal och området Skogslund. Ledningsdragningen har berört en stenåldersboplats, RAÄ 37 i Kvillinge socken, känd sedan 1930-talet. Vid undersökningen dokumenterades välbevarade boplatslämningar vilka kunnat dateras till slutet av senmesolitikum och övergången till tidigneolitikum. Bland lämningarna undersöktes delar av en nedsänkt hyddbotten med tillhörande fyndmaterial. Fynden från platsen utgjordes i huvudsak av slagen kvarts och flinta. Från området finns även flera stenyxor insamlade. Undersökningen kunde konstatera att fornlämningen sträcker sig över ett stort område, vilket innefattar de tidigare kända lämningarna från gropkeramisk tid. Eventuella framtida markarbeten inom detta område kommer att kräva fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersöknin

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Jursla 1:6, 1:9, 1:21, 1:26

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001862

Version 1.0:

2012-10-08 doi:10.5878/001305

Ladda ner data:

Jursla

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Jursla. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001862

Intrasisprojekt:

AO2006013

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1090-06

Producents dnr för projektet:

422-328-2006

ProjektID:

p506030

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2017-01-03