GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar i Motala och Fågelsta

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde sommaren 2006, med anledning av att Motala kommun skulle lägga om VA-ledning, arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk förundersökning i Motala stad och i Fågelsta samhälle. Utredningsområdet i Motala var beläget alldeles norr om Göta kanal medan förundersökningsområdet låg söder om Motala ström. I samband med utredningen påträffades en tidigare ej känd stenålderslokal, RAÄ 187. Vid förundersökningen påträffades ett eftermedeltida odlingslager. Utredningsområdet i Fågelsta låg väster om samhället, nordväst om den medeltida byn Sund. Förundersökningsområdet var beläget i södra delarna av Fågelsta, väster om Sund och i direkt anslutning till en tidigare undersökt boplats. Förundersökningen resulterade i ytterligare anläggningar som troligen kan knytas till den kända boplatsen. Dessa undersöktes och togs bort i samband med förundersökningen. I utredningsområdet påträffades däremot inga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet me

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2122

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde sommaren 2006, med anledning av att Motala kommun skulle lägga om VA-ledning, arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk förundersökning i Motala stad och i Fågelsta samhälle. Utredningsområdet i Motala var beläget alldeles norr om Göta kanal medan förundersökningsområdet låg söder om Motala ström. I samband med utredningen påträffades en tidigare ej känd stenålderslokal, RAÄ 187. Vid förundersökningen påträffades ett eftermedeltida odlingslager. Utredningsområdet i Fågelsta låg väster om samhället, nordväst om den medeltida byn Sund. Förundersökningsområdet var beläget i södra delarna av Fågelsta, väster om Sund och i direkt anslutning till en tidigare undersökt boplats. Förundersökningen resulterade i ytterligare anläggningar som troligen kan knytas till den kända boplatsen. Dessa undersöktes och togs bort i samband med förundersökningen. I utredningsområdet påträffades däremot inga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet me

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad/Motala stad, Kanaljorden 3:1 mfl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001863

Version 1.0:

2012-10-09 doi:10.5878/001306

Ladda ner data:

Dataset 1

Omläggning av VA-ledning

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Omläggning av VA-ledning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001863

Intrasisprojekt:

AO2006027

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2066-06

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1336-06

Producents dnr för projektet:

421-581-2006

Producents dnr för projektet:

421-444-2006

ProjektID:

p506031

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001864

Version 1.0:

2012-10-09 doi:10.5878/001307

Ladda ner data:

Dataset 2

Kanaljorden

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kanaljorden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001864

Intrasisprojekt:

AO2009019

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1336-06

Producents dnr för projektet:

421-444-2006

ProjektID:

p506035

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-01-27