GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Munken

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen föranleddes av detaljplanearbete av kv Munken, inför planerad nybyggnation. Kv Munken är beläget strax väster om Motala stads äldsta stadskärna. Sammanfattningsvis framgår det av utredningen att det nuvarande kv Munken är beläget norr om Bispmotala bys ägor, där den äldre bytomtens norra del tangerar kvarterets södra del. I övrigt har marken till största delen upptagits av byns östra och västra gärde. Utredningen genomfördes med ett stort antal sökschakt, men inte i något fall hittades rester efter en äldre stratigrafi. I ytterområdet hittades rester efter ett humuslager som tolkas som ett odlingslager, identiskt med de västra och östra gärdena. Stora delar av ytan som upptas av bebyggelse befanns vara störd och utfylld.I några schakt i västra delen hittades tunna sandiga humuslager, som skulle kunna tolkas som rester efter gårdsyta eller dylikt i anslutning till den ekonomibebyggelse som fanns på platsen under 1900-talets första del. De artefakter som hittades pekar tidsmässigt främst mot 19

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2131

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen föranleddes av detaljplanearbete av kv Munken, inför planerad nybyggnation. Kv Munken är beläget strax väster om Motala stads äldsta stadskärna. Sammanfattningsvis framgår det av utredningen att det nuvarande kv Munken är beläget norr om Bispmotala bys ägor, där den äldre bytomtens norra del tangerar kvarterets södra del. I övrigt har marken till största delen upptagits av byns östra och västra gärde. Utredningen genomfördes med ett stort antal sökschakt, men inte i något fall hittades rester efter en äldre stratigrafi. I ytterområdet hittades rester efter ett humuslager som tolkas som ett odlingslager, identiskt med de västra och östra gärdena. Stora delar av ytan som upptas av bebyggelse befanns vara störd och utfylld.I några schakt i västra delen hittades tunna sandiga humuslager, som skulle kunna tolkas som rester efter gårdsyta eller dylikt i anslutning till den ekonomibebyggelse som fanns på platsen under 1900-talets första del. De artefakter som hittades pekar tidsmässigt främst mot 19

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Motala socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala stad, Kv Munken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Detaljplanearbete av kv Munken

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplanearbete av kv Munken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001874">https://doi.org/10.5878/001874</a>

Intrasisprojekt

AO2006107

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11264-06

Producents dnr för projektet

421-2383-2006

ProjektID

p506040

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08