GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt vid Kvarns övningsområde

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i månadsskiftet juli-augusti 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2. Anledningen var att Fortifikationsverket har för avsikt att uppföra ett utbildningsgarage samt ett område för strid i bebyggelseområde inom Kvarns övningsområde, Motala kommun, Östergötland. Inom övningsområdet finns ett mindre antal forn- och kulturlämningar registrerade sedan tidigare, bland annat den medeltida bytomten Spång, RAÄ 19. Utredningen genomfördes på så sätt att sökschakt drogs med grävmaskin inom de båda exploateringsområdena. Inga fornlämningar framkom i samband med fältarbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att klargöra huruvida det förekommer lagskyddade fornlämningar inom de tidigare utpekade områdena H och I. Målsättningen var också att konstatera om den medeltida bytomten Spång sträckte sig in i område I. Utgångspunkten var att försöka styra arbetet på så sätt att eventuella lämningar inte skulle komma at

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2142

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i månadsskiftet juli-augusti 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2. Anledningen var att Fortifikationsverket har för avsikt att uppföra ett utbildningsgarage samt ett område för strid i bebyggelseområde inom Kvarns övningsområde, Motala kommun, Östergötland. Inom övningsområdet finns ett mindre antal forn- och kulturlämningar registrerade sedan tidigare, bland annat den medeltida bytomten Spång, RAÄ 19. Utredningen genomfördes på så sätt att sökschakt drogs med grävmaskin inom de båda exploateringsområdena. Inga fornlämningar framkom i samband med fältarbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att klargöra huruvida det förekommer lagskyddade fornlämningar inom de tidigare utpekade områdena H och I. Målsättningen var också att konstatera om den medeltida bytomten Spång sträckte sig in i område I. Utgångspunkten var att försöka styra arbetet på så sätt att eventuella lämningar inte skulle komma at

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Kristberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kristiberg, Kvarns övningsområde

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Kvarns Skjutfält

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kvarns Skjutfält</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001886">https://doi.org/10.5878/001886</a>

Intrasisprojekt

AO2006097

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13208-06

Producents dnr för projektet

421-2656-2006

ProjektID

p506051

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08