GIS-material för arkeologiskt projekt: Mellan Ödeshög och Alvastra

SND-ID: SND 2146

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att öka säkerheten utmed Riksväg 50 mellan Ödeshög och Alvastra. För detta ändamål utfördes arkeologiska utredningar etapp 2 och förundersökningar på nio olika platser utmed riksvägen. Utredningen visade att det förekom fornlämningar på fem av de nio undersökta platserna. Boplatslämningar förekommer på områdena 3, 6 och 9. Två av dessa (nr 6 och 9) var, i de områden som berördes av exploateringen, totalt sönderplöjda och bedömdes vara utan vidare arkeologiskt värde. Vid område 7 ligger en fossil odlingsyta under nuvarande plöjskikt och vid område 5 finns en stenrad som vid utredningen tolkades som rester efter en stensträng. Övriga områden saknade äldre lämningar eller fynd. Riksantikvarieämbetet, UV Öst föreslår att arkeologiska förundersökningar utförs på områdena 3, 5 och 7. Inga vidare åtgärder föreslås på områdena 1, 2, 4, 6, 8 och 9.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningarna hade som syfte att konstatera om det fanns äldre lämningar inom de utvalda m

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshögs och Västra Tollstads,

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

stenålder

Publikationer
Dataset
Vägbygge mellan Ödeshög och Alvastra

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Vägbygge mellan Ödeshög och Alvastra. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001891

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Område med fossil åkermark

Intrasisprojekt

AO2006152

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19257-06

Producents dnr för projektet

421-3811-2006

ProjektID

p506055

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08