GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Gamla Bron 13

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under januari 2006 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kv Gamla Bron 13, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningsarbeten för nytt vatten och avlopp. Undersökningen berörde både kvartersmark och delar av de anslutande gatorna Västgötegatan och Holmbrogränd. I gatumarken och utmed stora delar av schaktet inne i kvarteret berördes endast moderna fyllnadsmassor. Utmed en kortare sträcka inne i kvarteret påträffades dock ett äldre bevarat kulturlager vilket tolkades vara rester efter en markyta, möjligen en gårdsplan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att identifiera, undersöka, dokumentera och tolka eventuella lämningar som berördes av schaktningsarbetena, samt att relatera dem till det historiska och arkeologiska kunskapsläget avseende Norrköpings utveckling och förändring i ett långtidsperspektiv.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2151

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under januari 2006 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kv Gamla Bron 13, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningsarbeten för nytt vatten och avlopp. Undersökningen berörde både kvartersmark och delar av de anslutande gatorna Västgötegatan och Holmbrogränd. I gatumarken och utmed stora delar av schaktet inne i kvarteret berördes endast moderna fyllnadsmassor. Utmed en kortare sträcka inne i kvarteret påträffades dock ett äldre bevarat kulturlager vilket tolkades vara rester efter en markyta, möjligen en gårdsplan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att identifiera, undersöka, dokumentera och tolka eventuella lämningar som berördes av schaktningsarbetena, samt att relatera dem till det historiska och arkeologiska kunskapsläget avseende Norrköpings utveckling och förändring i ett långtidsperspektiv.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Kv Gamla Bron 13

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001896

Version 1.0:

2012-10-10 doi:10.5878/001330

Ladda ner data:

Exploatering vid Kvarteret Gamla Bron 13

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Exploatering vid Kvarteret Gamla Bron 13</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001896">https://doi.org/10.5878/001896</a>

Intrasisprojekt:

AO2005141

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-15267-05

Producents dnr för projektet:

422-3913-2005

ProjektID:

p506060

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-01

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08