GIS-material för arkeologiskt projekt: Enstaka boplatsfynd i elkabelschakt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid elarbeten utmed länsväg 942 och till Varnäs i Väderstads socken utfördes en arkeologisk utredning etapp 2. Elkabelschaktet utmed länsvägen drogs i befintliga schakt och var därför arkeologiskt ointressant. Kabelsträckan mellan Lilla Blackstad och Varnäs kontrollerades på två ställen, varav den ena låg strax norr om bäckfåran på Lundbys ägor där det fanns skärvsten längre norrut på angränsande fastighet Utterstad. I kabelschaktet förekom kolsplitter och små bitar bränd lera som smulades vid beröring samt enstaka skärvstenar, delvis även i ett lager under plöjskiktet. Det fanns också tegelflis i plöjskiktet. Fynden kan möjligen indikera en boplats norr därom. Syftet med undersökningen vid Varnäs var att konstatera om den medeltida bytomten låg inom schaktsträckan, vilket inte var fallet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den huvudsakliga målsättningen med utredningen har varit att undvika eventuella dolda fornlämningar. Syftet med undersökningen vid Varnäs var också att konstater

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2153

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid elarbeten utmed länsväg 942 och till Varnäs i Väderstads socken utfördes en arkeologisk utredning etapp 2. Elkabelschaktet utmed länsvägen drogs i befintliga schakt och var därför arkeologiskt ointressant. Kabelsträckan mellan Lilla Blackstad och Varnäs kontrollerades på två ställen, varav den ena låg strax norr om bäckfåran på Lundbys ägor där det fanns skärvsten längre norrut på angränsande fastighet Utterstad. I kabelschaktet förekom kolsplitter och små bitar bränd lera som smulades vid beröring samt enstaka skärvstenar, delvis även i ett lager under plöjskiktet. Det fanns också tegelflis i plöjskiktet. Fynden kan möjligen indikera en boplats norr därom. Syftet med undersökningen vid Varnäs var att konstatera om den medeltida bytomten låg inom schaktsträckan, vilket inte var fallet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den huvudsakliga målsättningen med utredningen har varit att undvika eventuella dolda fornlämningar. Syftet med undersökningen vid Varnäs var också att konstater

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Appuna socken, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Appuna och Väderstads, Blackstad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001898

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001332

Ladda ner data:

Elkabel utmed länsväg 942 mellan Blackstad och Norra Nybble

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Elkabel utmed länsväg 942 mellan Blackstad och Norra Nybble. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001898

Intrasisprojekt:

AO2005145

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-15721-05

Producents dnr för projektet:

421-3979-2005

ProjektID:

p506062

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-02
Senast uppdaterad: 2016-07-08