GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenålderslämningar i elkabelschakt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad nedläggning av ny elkabel genom fastigheter i Hammarskog inom en sträcka av 500 m utfördes en antikvarisk kontroll av vissa sträckor av kabelschaktet. En flintmejsel är tidigare funnen vid Hammarskog. Vid sträckningens sydligaste parti finns en platå i terrängen med moig morän som underlag. Här påträffades en förmodad härdbotten av bränd lerig morän och kolsplitter och en mindre grop fylld med rödaktig morän. Enstaka skärvstenar och en bipolär kärna av kvarts förekom i schaktet. En tillfällig vistelse kan ha förekommit på platån under mesolitisk- eller neolitisk tid. Längre norrut vid södra kanten av en uppodlad mosse låg det skärvstenar och ev. skörbränd sten som ej kunnat tidsbestämmas.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om eventuella neolitiska lämningar eller rester efter försvunnen torpbebyggelse kunde beröras inom kabelsträckningen och då i möjligaste mån söka undvika dessa.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2154

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad nedläggning av ny elkabel genom fastigheter i Hammarskog inom en sträcka av 500 m utfördes en antikvarisk kontroll av vissa sträckor av kabelschaktet. En flintmejsel är tidigare funnen vid Hammarskog. Vid sträckningens sydligaste parti finns en platå i terrängen med moig morän som underlag. Här påträffades en förmodad härdbotten av bränd lerig morän och kolsplitter och en mindre grop fylld med rödaktig morän. Enstaka skärvstenar och en bipolär kärna av kvarts förekom i schaktet. En tillfällig vistelse kan ha förekommit på platån under mesolitisk- eller neolitisk tid. Längre norrut vid södra kanten av en uppodlad mosse låg det skärvstenar och ev. skörbränd sten som ej kunnat tidsbestämmas.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om eventuella neolitiska lämningar eller rester efter försvunnen torpbebyggelse kunde beröras inom kabelsträckningen och då i möjligaste mån söka undvika dessa.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Boxholm kommun, Rinna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rinna, Hammarskog 1:4

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001899

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001333

Ladda ner data:

Stenålderslämningar i elkabelschakt i Hammarskog

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Stenålderslämningar i elkabelschakt i Hammarskog</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001899">https://doi.org/10.5878/001899</a>

Intrasisprojekt:

AO2006030

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2138-06

Producents dnr för projektet:

422-585-2006

ProjektID:

p506063

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08