GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats i Ledbergs Tomta

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i september 2007 en förundersökning i form av antikvarisk kontroll inför kabelförläggning inom Ledbergs Tomta 4:1. I schaktet framkom boplatslämningar och ett kulturpåverkat lager. En härd har daterats till mesolitikum medan ett stolphål har daterats till bronsålder. Samma månad utförde UV Öst en förundersökning inom en intilliggande tomt, Ledbergs Tomta 4:10, eftersom ett enbostadshus planerades att uppföras på platsen. Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar och kulturpåverkat lager. Boplatsen har registrerats som RAÄ 42, Ledbergs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2158

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i september 2007 en förundersökning i form av antikvarisk kontroll inför kabelförläggning inom Ledbergs Tomta 4:1. I schaktet framkom boplatslämningar och ett kulturpåverkat lager. En härd har daterats till mesolitikum medan ett stolphål har daterats till bronsålder. Samma månad utförde UV Öst en förundersökning inom en intilliggande tomt, Ledbergs Tomta 4:10, eftersom ett enbostadshus planerades att uppföras på platsen. Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar och kulturpåverkat lager. Boplatsen har registrerats som RAÄ 42, Ledbergs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledbergs, Ledbergs Tomta 4:1, 4:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Boplats i Ledbergs Tomta

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Boplats i Ledbergs Tomta</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001905">https://doi.org/10.5878/001905</a>

Intrasisprojekt

AO2007106

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-24704-07

431-17386-07

Producents dnr för projektet

422-4079-2007

422-2923-2007

ProjektID

p507002

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Bronsålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Ledbergs Tomta

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ledbergs Tomta</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001906">https://doi.org/10.5878/001906</a>

Intrasisprojekt

AO2007022

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17386-07

Producents dnr för projektet

422-2923-2007

ProjektID

p507052

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

The ZIP file consist of GIS files and an Access database with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08