GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats i Ledbergs Tomta

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i september 2007 en förundersökning i form av antikvarisk kontroll inför kabelförläggning inom Ledbergs Tomta 4:1. I schaktet framkom boplatslämningar och ett kulturpåverkat lager. En härd har daterats till mesolitikum medan ett stolphål har daterats till bronsålder. Samma månad utförde UV Öst en förundersökning inom en intilliggande tomt, Ledbergs Tomta 4:10, eftersom ett enbostadshus planerades att uppföras på platsen. Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar och kulturpåverkat lager. Boplatsen har registrerats som RAÄ 42, Ledbergs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2158

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i september 2007 en förundersökning i form av antikvarisk kontroll inför kabelförläggning inom Ledbergs Tomta 4:1. I schaktet framkom boplatslämningar och ett kulturpåverkat lager. En härd har daterats till mesolitikum medan ett stolphål har daterats till bronsålder. Samma månad utförde UV Öst en förundersökning inom en intilliggande tomt, Ledbergs Tomta 4:10, eftersom ett enbostadshus planerades att uppföras på platsen. Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar och kulturpåverkat lager. Boplatsen har registrerats som RAÄ 42, Ledbergs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledbergs, Ledbergs Tomta 4:1, 4:10

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001905

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001151

Ladda ner data:

Dataset 1

Boplats i Ledbergs Tomta

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Boplats i Ledbergs Tomta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001905

Intrasisprojekt:

AO2007106

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-24704-07

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-17386-07

Producents dnr för projektet:

422-2923-2007

Producents dnr för projektet:

422-4079-2007

ProjektID:

p507002

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Bronsålder

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001906

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001336

Ladda ner data:

Dataset 2

Ledbergs Tomta

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ledbergs Tomta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001906

Intrasisprojekt:

AO2007022

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-17386-07

Producents dnr för projektet:

422-2923-2007

ProjektID:

p507052

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

The ZIP file consist of GIS files and an Access database with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08