GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats i Ledbergs Tomta

SND-ID: SND 2158

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i september 2007 en förundersökning i form av antikvarisk kontroll inför kabelförläggning inom Ledbergs Tomta 4:1. I schaktet framkom boplatslämningar och ett kulturpåverkat lager. En härd har daterats till mesolitikum medan ett stolphål har daterats till bronsålder. Samma månad utförde UV Öst en förundersökning inom en intilliggande tomt, Ledbergs Tomta 4:10, eftersom ett enbostadshus planerades att uppföras på platsen. Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar och kulturpåverkat lager. Boplatsen har registrerats som RAÄ 42, Ledbergs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledbergs, Ledbergs Tomta 4:1, 4:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Boplats i Ledbergs Tomta

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Boplats i Ledbergs Tomta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001905

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

stenålder, bronsålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Bronsålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2007106

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-24704-07

431-17386-07

Producents dnr för projektet

422-4079-2007

422-2923-2007

ProjektID

p507002

Dataset 2
Ledbergs Tomta

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

The ZIP file consist of GIS files and an Access database with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ledbergs Tomta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001906

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2007022

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17386-07

Producents dnr för projektet

422-2923-2007

ProjektID

p507052

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08