GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett kabelschakt vid "Vita magasinet"

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i maj 2007 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inom kv Ranunkeln i Vadstena på grund av flyttning av ett kopplingsskåp till fastigheten Ranunkeln 7 ("Vita magasinet"), vilket skulle medföra grävning ca 10-20 m med ett schaktdjup om ca 0,4 m. Arbetsytan var belägen i det medeltida Vadstenas sydvästra utkant, direkt väster om Vasaslottet. Vid tidigare undersökningar konstaterades att den medeltida strandlinjen samt byggnadslämningar fanns inom området. Det aktuella schaktet grävdes först med grävmaskin, varefter ytan kontrollerades. Inga äldre konstruktioner påträffades i det grävda schaktet. I den västra delen av schaktet fanns ett kulturlager med en del sentida rödgods och tegelkross. Det är möjligt att kulturlagret var påfört (under 1800-1900-talen?). Det är emellertid tänkbart att det finns äldre kulturlager bevarade i den västra delen av schaktet. Tidigare undersökningar kunde påvisa lämningar på över en meters djup under dagens markyta. Möjligen har

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2163

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i maj 2007 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inom kv Ranunkeln i Vadstena på grund av flyttning av ett kopplingsskåp till fastigheten Ranunkeln 7 ("Vita magasinet"), vilket skulle medföra grävning ca 10-20 m med ett schaktdjup om ca 0,4 m. Arbetsytan var belägen i det medeltida Vadstenas sydvästra utkant, direkt väster om Vasaslottet. Vid tidigare undersökningar konstaterades att den medeltida strandlinjen samt byggnadslämningar fanns inom området. Det aktuella schaktet grävdes först med grävmaskin, varefter ytan kontrollerades. Inga äldre konstruktioner påträffades i det grävda schaktet. I den västra delen av schaktet fanns ett kulturlager med en del sentida rödgods och tegelkross. Det är möjligt att kulturlagret var påfört (under 1800-1900-talen?). Det är emellertid tänkbart att det finns äldre kulturlager bevarade i den västra delen av schaktet. Tidigare undersökningar kunde påvisa lämningar på över en meters djup under dagens markyta. Möjligen har

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Vadstena socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vadstena, Kv. Ranunkeln 7

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001911

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001340

Ladda ner data:

Kabelschakt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kabelschakt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001911

Intrasisprojekt:

AO2007048

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7075-07

Producents dnr för projektet:

422-1483-2007

ProjektID:

p507007

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2017-01-31