GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett kabelschakt vid "Vita magasinet"

SND-ID: SND 2163

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i maj 2007 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inom kv Ranunkeln i Vadstena på grund av flyttning av ett kopplingsskåp till fastigheten Ranunkeln 7 ("Vita magasinet"), vilket skulle medföra grävning ca 10-20 m med ett schaktdjup om ca 0,4 m. Arbetsytan var belägen i det medeltida Vadstenas sydvästra utkant, direkt väster om Vasaslottet. Vid tidigare undersökningar konstaterades att den medeltida strandlinjen samt byggnadslämningar fanns inom området. Det aktuella schaktet grävdes först med grävmaskin, varefter ytan kontrollerades. Inga äldre konstruktioner påträffades i det grävda schaktet. I den västra delen av schaktet fanns ett kulturlager med en del sentida rödgods och tegelkross. Det är möjligt att kulturlagret var påfört (under 1800-1900-talen?). Det är emellertid tänkbart att det finns äldre kulturlager bevarade i den västra delen av schaktet. Tidigare undersökningar kunde påvisa lämningar på över en meters djup under dagens markyta. Möjligen har

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Vadstena socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vadstena, Kv. Ranunkeln 7

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Kabelschakt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kabelschakt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001911

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Intrasisprojekt

AO2007048

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7075-07

Producents dnr för projektet

422-1483-2007

ProjektID

p507007

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2017-01-31