GIS-material för arkeologiskt projekt: Gropar och ett stolphål vid Himmelstalund

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har i april 2007 utfört en arkeologisk förundersökning inför belysningsarbeten i anslutning till den nyanlagda gång- och cykelvägen vid Himmelstalunds hällristningar, RAÄ 1, Östra Eneby socken, Norrköpings kom­mun, Östergötland. Sammanlagt togs 375 löpmeter schakt upp, samt sökschakt på de platser där belysningsstolpar och elskåp kommer att placeras. På två platser påträffades förhistoriska boplatslämningar i nära anslutning till tidigare påträffade boplatslämningar, i form av ett stolphål och två gropar. En grop utgör troligen en del av ett större gropsystem. Anläggningarna ska troligen dateras till äldre järnålder. Groparna undersöktes ej då det var möjligt att justera belysningsstolparnas placering till fornlämningsfria ytor.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att konstatera om de boplatslämningar som tidigare framkommit skulle komma att beröras av det aktuella arbetsföretaget, att konstatera om det f

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2181

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har i april 2007 utfört en arkeologisk förundersökning inför belysningsarbeten i anslutning till den nyanlagda gång- och cykelvägen vid Himmelstalunds hällristningar, RAÄ 1, Östra Eneby socken, Norrköpings kom­mun, Östergötland. Sammanlagt togs 375 löpmeter schakt upp, samt sökschakt på de platser där belysningsstolpar och elskåp kommer att placeras. På två platser påträffades förhistoriska boplatslämningar i nära anslutning till tidigare påträffade boplatslämningar, i form av ett stolphål och två gropar. En grop utgör troligen en del av ett större gropsystem. Anläggningarna ska troligen dateras till äldre järnålder. Groparna undersöktes ej då det var möjligt att justera belysningsstolparnas placering till fornlämningsfria ytor.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att konstatera om de boplatslämningar som tidigare framkommit skulle komma att beröras av det aktuella arbetsföretaget, att konstatera om det f

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby, Himmelstalund

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Himmelstalund

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Himmelstalund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001929">https://doi.org/10.5878/001929</a>

Intrasisprojekt

AO2006176

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-23550-06

Producents dnr för projektet

422-4498-2006

ProjektID

p507028

RAÄ-nr

Östra Eneby 1:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08