GIS-material för arkeologiskt projekt: Kulturlager vid "Grå huset"

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april 2007 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid "Grå huset" i Norrköping, på norra sidan av Motala ström. Norra sidan av "Grå huset" hade fuktproblem, varför det bedömdes som nödvändigt att schakta för att göra en ny dränering utmed norra fasaden. Undersökningen visade på bevarade kulturlager utmed byggnadens nordöstra del, bl a i form av ett brandlager. Här påträffades även några äldre fynd, som t ex stengodsskärvor. Påträffade äldre lämningar undersöktes och dokumenterades, varför de aktuella dräneringsarbetena inte bedömdes kräva några ytterligare antikvariska insatser.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att styra arbetet så att fornlämning inte berördes. Eventuella berörda lämningar skulle dokumenteras. I samband med kontrollen skulle det även göras en bedömning av risken för uttorkning av eventuella bevarade kulturlager angränsande mot det aktuella schaktet.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2183

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april 2007 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid "Grå huset" i Norrköping, på norra sidan av Motala ström. Norra sidan av "Grå huset" hade fuktproblem, varför det bedömdes som nödvändigt att schakta för att göra en ny dränering utmed norra fasaden. Undersökningen visade på bevarade kulturlager utmed byggnadens nordöstra del, bl a i form av ett brandlager. Här påträffades även några äldre fynd, som t ex stengodsskärvor. Påträffade äldre lämningar undersöktes och dokumenterades, varför de aktuella dräneringsarbetena inte bedömdes kräva några ytterligare antikvariska insatser.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att styra arbetet så att fornlämning inte berördes. Eventuella berörda lämningar skulle dokumenteras. I samband med kontrollen skulle det även göras en bedömning av risken för uttorkning av eventuella bevarade kulturlager angränsande mot det aktuella schaktet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköping, Kv Bergsbron 8

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001931

Version 1.0:

2012-10-15 doi:10.5878/001354

Ladda ner data:

Kv Bergsbron 8

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kv Bergsbron 8</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001931">https://doi.org/10.5878/001931</a>

Intrasisprojekt:

AO2006184

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-25109-06

Producents dnr för projektet:

422-4827-2006

ProjektID:

p507030

RAÄ-nr:

Sankt Johannes 96:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08