GIS-material för arkeologiskt projekt: Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad

SND-ID: SND 2184

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under hösten år 2007 en särskild utredning vid Vretaskolan utanför Linköping. Det aktuella området omfattade drygt 10 ha. Syftet med utredningen var framför allt att konstatera om det fanns fornlämningar under mark inom områdena. Arbetet kom att ske genom sökschaktsgrävning. Utredningen visade att det fanns bland annat härdar, mörkfärg­ningar, kulturlager, eventuella brandgravar samt fynd av keramik i utredningsområdets västra del. Utifrån karaktären på lämningarna samt en översiktlig analys av keramikfyndet förefaller en datering till bronsålder som sannolik. Fornlämningen har fått nummer RAÄ 232 i Vreta Klosters socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida fornlämningar eller övriga kulturlämningar är belägna inom utredningsområdet samt att lyfta fram kulturhistoriska värden i området för att om möjligt utnyttja dessa vid utformande av exploateringen. Målsättningen var att inom ramen för utrednin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

bronsålder

Publikationer
Dataset
Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001932

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

bronsålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10–2007-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Grav - uppgift om typ saknas

Intrasisprojekt

AO2006165

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-20802-06

Producents dnr för projektet

421-4133-2006

ProjektID

p507031

RAÄ-nr

Vreta kloster 232

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08