GIS-material för arkeologiskt projekt: Bråvallaområdet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt underlag för området Bråvalla-Svärtinge. Området omfattar drygt 2500 ha, varav en del är vatten. Vattenområdet har inte behandlats i detta arbete. Målsättningen har varit att underlaget ska motsvara kart- och arkivstudierna för en arkeologisk utredning och arbetet har innehållit en sammanställning av känd kunskap. Resultatet ska kunna utgöra en grund för kommunens planarbete och bistå med uppgifter om områden som är mer eller mindre lämpliga att ta i anspråk för exploatering. Området har delats in i åtta områden efter deras karaktär. Sammanfattningsvis kan man säga att stora områden mycket väl kan vara lämpliga för exploatering. Vissa områden bör undvikas eller exploateras med stor hänsyn. Generellt kan sägas att områden med många fornlämningar och höga upplevelsevärden bör bevaras i möjligaste mån. Fornlämningar dolda under mark saknar upplevelsevärde men hyser ofta höga kunskapsvärden eller vetenskapliga värden.

Syfte:

I

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2186

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt underlag för området Bråvalla-Svärtinge. Området omfattar drygt 2500 ha, varav en del är vatten. Vattenområdet har inte behandlats i detta arbete. Målsättningen har varit att underlaget ska motsvara kart- och arkivstudierna för en arkeologisk utredning och arbetet har innehållit en sammanställning av känd kunskap. Resultatet ska kunna utgöra en grund för kommunens planarbete och bistå med uppgifter om områden som är mer eller mindre lämpliga att ta i anspråk för exploatering. Området har delats in i åtta områden efter deras karaktär. Sammanfattningsvis kan man säga att stora områden mycket väl kan vara lämpliga för exploatering. Vissa områden bör undvikas eller exploateras med stor hänsyn. Generellt kan sägas att områden med många fornlämningar och höga upplevelsevärden bör bevaras i möjligaste mån. Fornlämningar dolda under mark saknar upplevelsevärde men hyser ofta höga kunskapsvärden eller vetenskapliga värden.

Syfte:

I

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby, Bråvalla

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001936

Version 1.0:

2012-10-15 doi:10.5878/001356

Ladda ner data:

Bråvallaområdet - mellan Fiskeby och Svärtinge

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Bråvallaområdet - mellan Fiskeby och Svärtinge. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001936

Intrasisprojekt:

O2007121

Producents dnr för projektet:

421-4288-2007

ProjektID:

p508005

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08