GIS-material för arkeologiskt projekt: Runt Mon vid Borgsmon

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanelägga området Kneippen Syd, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, för bostäder och handel. Under november 2007 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning inom ett av fyra tidigare konstaterade fornlämningsområden, som benämnts objekt I-IV. Det nu aktuella området omfattar objekt I. Förundersökningen omfattade en cirka 4300 m2 stor yta inom vilken sex ytor togs upp. Totalt uppgick schakten till en yta av cirka 450 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar och lager. Alla anläggningar och lager undersöktes och drygt hälften av dem bedömdes vara förhistoriska. Resterande anläggningar kom från torpet Mon (RAÄ 73) som överlagrade den förhistoriska boplatsen. Området var kraftigt stört av det yngre torpet. Boplatsen visade sig vara begränsad till ytorna närmast berghällarna och daterades till mellanneolitikum. Efter avslutad förundersökning bedömer UV Öst att boplatsen är undersökt och borttagen. Berghällarna som var

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2194

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanelägga området Kneippen Syd, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, för bostäder och handel. Under november 2007 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning inom ett av fyra tidigare konstaterade fornlämningsområden, som benämnts objekt I-IV. Det nu aktuella området omfattar objekt I. Förundersökningen omfattade en cirka 4300 m2 stor yta inom vilken sex ytor togs upp. Totalt uppgick schakten till en yta av cirka 450 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar och lager. Alla anläggningar och lager undersöktes och drygt hälften av dem bedömdes vara förhistoriska. Resterande anläggningar kom från torpet Mon (RAÄ 73) som överlagrade den förhistoriska boplatsen. Området var kraftigt stört av det yngre torpet. Boplatsen visade sig vara begränsad till ytorna närmast berghällarna och daterades till mellanneolitikum. Efter avslutad förundersökning bedömer UV Öst att boplatsen är undersökt och borttagen. Berghällarna som var

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg, Kneippen Syd

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Kneippen Syd

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kneippen Syd</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001944">https://doi.org/10.5878/001944</a>

Intrasisprojekt

AO2007099

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-20810-07

Producents dnr för projektet

422-3243-2007

ProjektID

p507041

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08