GIS-material för arkeologiskt projekt: En hålväg i Valla

SND-ID: SND 2201

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en ny detaljplan för bebyggelse i kvarteret Irrblosset i Linköping genomfördes en arkeologisk förundersökning. Genom kvarteret gick en hålväg, RAÄ 294. Flera provschakt drogs inom kvarteret, varav ett genom hålvägen. Hålvägen hade ett skålformat tvärsnitt, i botten fanns ett hårdpackat lerlager med ett tunt lager av träflis ovanpå. Bredvid hålvägen fanns en härd med enstaka brända ben. Ca 5 m söder om hålvägen framkom en halv hästsko, troligen en fliksko från tidig medeltid. Delar av marken kan ha varit bearbetad under en kort tid. Hålvägen är sannolikt från medeltid eller äldre.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns ytterligare fornlämningar, dolda under markytan, inom kvarteret.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid – Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Kv Irblosset 2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kv Irrblosset 2

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kv Irrblosset 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001951

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid – Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig , Hålväg

Intrasisprojekt

AO2007019

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-25697-06

Producents dnr för projektet

421-778-2007

ProjektID

p507048

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07