GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats och åker intill Toketorp

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i september 2008 genomfört en arkeologisk förundersökning intill RAÄ 238 vid gården Toketorp, Vist socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var arbete med detaljplan över området Norrberga intill Sturefors samhälle strax söder om Linköping, med planerad småhusbebyggelse. Boplatsen (RAÄ 238) påträffades vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, i december 2006. Området gränsar i norr till RAÄ 232 (by-/gårdstomt) och gården Toketorp. Området består till största delen av plöjd åkermark. Syftet med förundersökningen var endast att begränsa fornlämningen österut. Inga arkeologiska lämningar skulle grävas i detta skede då exploatören ville anpassa deltaljplanen till fornlämningen. De lämningar som påträffades mättes in. Sökschakten drogs i förlängningen av de schakt med fornlämningar som utredningen hade påvisat. I de två norra schakten kunde lager innehållande bränd lera, enstaka kolstänk samt förhistorisk keramik konstateras. I övriga schakt saknades förhistoriska lämningar. Fo

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2207

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i september 2008 genomfört en arkeologisk förundersökning intill RAÄ 238 vid gården Toketorp, Vist socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var arbete med detaljplan över området Norrberga intill Sturefors samhälle strax söder om Linköping, med planerad småhusbebyggelse. Boplatsen (RAÄ 238) påträffades vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, i december 2006. Området gränsar i norr till RAÄ 232 (by-/gårdstomt) och gården Toketorp. Området består till största delen av plöjd åkermark. Syftet med förundersökningen var endast att begränsa fornlämningen österut. Inga arkeologiska lämningar skulle grävas i detta skede då exploatören ville anpassa deltaljplanen till fornlämningen. De lämningar som påträffades mättes in. Sökschakten drogs i förlängningen av de schakt med fornlämningar som utredningen hade påvisat. I de två norra schakten kunde lager innehållande bränd lera, enstaka kolstänk samt förhistorisk keramik konstateras. I övriga schakt saknades förhistoriska lämningar. Fo

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vists, Norrberga 1:294

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001958

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001374

Ladda ner data:

Toketorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Toketorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001958

Intrasisprojekt:

AO2007131

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-28706-07

Producents dnr för projektet:

422-4623-2007

ProjektID:

p508001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-01-28