GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats och åker intill Toketorp

SND-ID: SND 2207

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i september 2008 genomfört en arkeologisk förundersökning intill RAÄ 238 vid gården Toketorp, Vist socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var arbete med detaljplan över området Norrberga intill Sturefors samhälle strax söder om Linköping, med planerad småhusbebyggelse. Boplatsen (RAÄ 238) påträffades vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, i december 2006. Området gränsar i norr till RAÄ 232 (by-/gårdstomt) och gården Toketorp. Området består till största delen av plöjd åkermark. Syftet med förundersökningen var endast att begränsa fornlämningen österut. Inga arkeologiska lämningar skulle grävas i detta skede då exploatören ville anpassa deltaljplanen till fornlämningen. De lämningar som påträffades mättes in. Sökschakten drogs i förlängningen av de schakt med fornlämningar som utredningen hade påvisat. I de två norra schakten kunde lager innehållande bränd lera, enstaka kolstänk samt förhistorisk keramik konstateras. I övriga schakt saknades förhistoriska lämningar. Fo

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vists, Norrberga 1:294

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Toketorp

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Toketorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001958

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2007131

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-28706-07

Producents dnr för projektet

422-4623-2007

ProjektID

p508001

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-01-28