GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarts i Ledberg

SND-ID: SND 2209

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen föranleddes av en förlängning av det befintliga avloppsnätet. Utredningen utfördes i två etapper varav etapp 1 bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Etapp 2 genomfördes som en sökschaktsundersökning. Sökschakten öppnades längs den sträcka som var avsedd för avloppsledningen. Vid etapp 1 konstaterades att den så kallade Ledbergshögen (RAÄ 5) fanns intill den aktuella exploateringssträckan. Möjlighet fanns därför att boplatslämningar och andra lämningar, till exempel gravar, som inte var synliga ovan mark skulle komma att beröras av markingreppet. Vid etapp 2 påträffades inga lagskyddade anläggningar. Dock tillvaratogs kvarts från markytan i anslutning till två schakt. Kvartsen utgjordes av en bipolär kärna och fyra avslag. Om det rör sig om en strandbunden slagplats kan kvartsen dateras inom tidsintervallen 8300-8400 BP.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skul

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

mesolitikum

Publikationer
Dataset
Förlängning av avloppsnätet

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Förlängning av avloppsnätet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001960

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Nyckelord

mesolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-01
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Fyndplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17359-04

Producents dnr för projektet

675/04

ProjektID

p505049

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-06