GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarts i Ledberg

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen föranleddes av en förlängning av det befintliga avloppsnätet. Utredningen utfördes i två etapper varav etapp 1 bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Etapp 2 genomfördes som en sökschaktsundersökning. Sökschakten öppnades längs den sträcka som var avsedd för avloppsledningen. Vid etapp 1 konstaterades att den så kallade Ledbergshögen (RAÄ 5) fanns intill den aktuella exploateringssträckan. Möjlighet fanns därför att boplatslämningar och andra lämningar, till exempel gravar, som inte var synliga ovan mark skulle komma att beröras av markingreppet. Vid etapp 2 påträffades inga lagskyddade anläggningar. Dock tillvaratogs kvarts från markytan i anslutning till två schakt. Kvartsen utgjordes av en bipolär kärna och fyra avslag. Om det rör sig om en strandbunden slagplats kan kvartsen dateras inom tidsintervallen 8300-8400 BP.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skul

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2209

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen föranleddes av en förlängning av det befintliga avloppsnätet. Utredningen utfördes i två etapper varav etapp 1 bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Etapp 2 genomfördes som en sökschaktsundersökning. Sökschakten öppnades längs den sträcka som var avsedd för avloppsledningen. Vid etapp 1 konstaterades att den så kallade Ledbergshögen (RAÄ 5) fanns intill den aktuella exploateringssträckan. Möjlighet fanns därför att boplatslämningar och andra lämningar, till exempel gravar, som inte var synliga ovan mark skulle komma att beröras av markingreppet. Vid etapp 2 påträffades inga lagskyddade anläggningar. Dock tillvaratogs kvarts från markytan i anslutning till två schakt. Kvartsen utgjordes av en bipolär kärna och fyra avslag. Om det rör sig om en strandbunden slagplats kan kvartsen dateras inom tidsintervallen 8300-8400 BP.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skul

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Förlängning av avloppsnätet

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Förlängning av avloppsnätet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001960">https://doi.org/10.5878/001960</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17359-04

Producents dnr för projektet

675/04

ProjektID

p505049

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-01

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-06