GIS-material för arkeologiskt projekt: Händelö 2:1

SND-ID: SND 2221

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i februari 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Händelö 2:1, Norrköpings kommun. Utredningen föranleddes av uppförande av logistikbyggnad och motiverades av att exploateringsområdet tangerar RAÄ 36 (stensättningsliknande lämningar) samt ett möjligt grav- och boplatsläge. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, f.d. S:t Johannes socken, Norrköpings stad, Händelö 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Uppförande av logistikbyggnad

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Uppförande av logistikbyggnad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001974">https://doi.org/10.5878/001974</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-02
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Producents dnr för projektet

53/04

ProjektID

p504027

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06