GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats i Västerliden

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under april 2004 en arkeologisk förundersökning med anledning av planerad småhusbebyggelse på fastigheten Rimforsa 5:14, Tjärstad socken, Kinda kommun. Det totala förundersökningsområdet omfattade ca 15 000 m2 bestående av två områden. I det östra området påträffades en osäker anläggning samt enstaka fragment av bränd lera och i det västra fanns förhistoriska boplatslämningar i form av härdar och stolphål samt fynd av boplatskaraktär. Anläggningarna och fynden var koncentrerade till den södra halvan av det västra delområdet. I den norra halvan framkom ett recent kulturlager vilket troligen förstört eventuella äldre lämningar. Platsen har utnyttjats både under yngre bronsålder och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa karaktär, omfattning och datering av de lämningar som påträffades vid utredningen 2003.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2224

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under april 2004 en arkeologisk förundersökning med anledning av planerad småhusbebyggelse på fastigheten Rimforsa 5:14, Tjärstad socken, Kinda kommun. Det totala förundersökningsområdet omfattade ca 15 000 m2 bestående av två områden. I det östra området påträffades en osäker anläggning samt enstaka fragment av bränd lera och i det västra fanns förhistoriska boplatslämningar i form av härdar och stolphål samt fynd av boplatskaraktär. Anläggningarna och fynden var koncentrerade till den södra halvan av det västra delområdet. I den norra halvan framkom ett recent kulturlager vilket troligen förstört eventuella äldre lämningar. Platsen har utnyttjats både under yngre bronsålder och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa karaktär, omfattning och datering av de lämningar som påträffades vid utredningen 2003.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Rimforsa 5:14

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001981

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001382

Ladda ner data:

Inför planerad småhusbebyggelse

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför planerad småhusbebyggelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001981

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-17589-03

Producents dnr för projektet:

512/03

ProjektID:

p504025

RAÄ-nr:

Tjärstad 288:1

RAÄ-nr:

Tjärstad 287:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04 — 2004-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07