GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats i Västerliden

SND-ID: SND 2224

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under april 2004 en arkeologisk förundersökning med anledning av planerad småhusbebyggelse på fastigheten Rimforsa 5:14, Tjärstad socken, Kinda kommun. Det totala förundersökningsområdet omfattade ca 15 000 m2 bestående av två områden. I det östra området påträffades en osäker anläggning samt enstaka fragment av bränd lera och i det västra fanns förhistoriska boplatslämningar i form av härdar och stolphål samt fynd av boplatskaraktär. Anläggningarna och fynden var koncentrerade till den södra halvan av det västra delområdet. I den norra halvan framkom ett recent kulturlager vilket troligen förstört eventuella äldre lämningar. Platsen har utnyttjats både under yngre bronsålder och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa karaktär, omfattning och datering av de lämningar som påträffades vid utredningen 2003.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Rimforsa 5:14

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Inför planerad småhusbebyggelse

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Inför planerad småhusbebyggelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001981

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04–2004-05
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17589-03

Producents dnr för projektet

512/03

ProjektID

p504025

RAÄ-nr

Tjärstad 288:1

Tjärstad 287:1

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07