GIS-material för arkeologiskt projekt: Håkantorp 1:21 m fl

SND-ID: SND 2225

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid – Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Håkantorp 1:21 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Inför ny bebyggelse

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Inför ny bebyggelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001982

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Brandgravar

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19552-03

Producents dnr för projektet

603/03

ProjektID

p504024

Dataset 2
Håkantorp 1:21 m fl

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2012). Håkantorp 1:21 m fl. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001658

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid – Historisk tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19552-03

Producents dnr för projektet

603/03

ProjektID

p504043

RAÄ-nr

Tjärstad 286:1

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07