GIS-material för arkeologiskt projekt: Håkantorp 1:21 m fl

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast

... Visa mer..

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2225

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Håkantorp 1:21 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Inför ny bebyggelse

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför ny bebyggelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001982">https://doi.org/10.5878/001982</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19552-03

Producents dnr för projektet

603/03

ProjektID

p504024

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Håkantorp 1:21 m fl

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2012). <em>Håkantorp 1:21 m fl</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001658">https://doi.org/10.5878/001658</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19552-03

Producents dnr för projektet

603/03

ProjektID

p504043

RAÄ-nr

Tjärstad 286:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Historisk tid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07