GIS-material för arkeologiskt projekt: Håkantorp 1:21 m fl

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2225

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Håkantorp 1:21 m fl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001982

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001170

Ladda ner data:

Dataset 1

Inför ny bebyggelse

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför ny bebyggelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001982

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-19552-03

Producents dnr för projektet:

603/03

ProjektID:

p504024

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Version 1.0:

2012-12-18 doi:10.5878/001658

Ladda ner data:

Dataset 2

Håkantorp 1:21 m fl

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2012). Håkantorp 1:21 m fl. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001658

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-19552-03

Producents dnr för projektet:

603/03

ProjektID:

p504043

RAÄ-nr:

Tjärstad 286:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Historisk tid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07