GIS-material för arkeologiskt projekt: En hålväg vid Skarphagen

SND-ID: SND 2227

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid Skarphagen i Norrköpings södra utkant finns goda förutsättningar att hitta kustbundna stenåldersboplatser. Skarphagen 1:1 är beläget väster om den medeltida vägsträckningen in mot Norrköping. Utredningen visade inga spår av förhistoriska boplatser, området var dock mycket stört av påförda schaktmassor. En rest av en hålväg tolkades som en del av den gamla vägen mellan Västra Husby och Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Skarphagen 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

medeltid

Publikationer
Dataset
Utredning av kvartersmark för villor

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Utredning av kvartersmark för villor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001984

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

medeltid

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Hålväg

Intrasisprojekt

O200118

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-13266-01

Producents dnr för projektet

421-2677-2001

ProjektID

p501007

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07