GIS-material för arkeologiskt projekt: Järnålderslämningar vid Skriketorp

SND-ID: SND 2230

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2001 en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med en planerad exploatering för VA-ledningar till Skriketorps samhälle. Vid utredningen påträffades fyra lokaler som bedömdes vara topografiskt lämpliga som boplatslägen. Vid den påföljande arkeologiska utredningen, etapp 2, som utfördes våren 2002 påträffades på en av lokalerna en boplats bestående av sotiga kulturlager innehållande skörbränd och skärvig sten samt fynd av förhistorisk keramik. I maj 2002 genomfördes en slutundersökning av den del av boplatsen som kom att beröras av exploateringen. Vid undersökningen dokumenterades boplatslämningar från romersk järnålder till folkvandringstid/vendeltid bestående främst av stolphål samt ett sotigt kulturlager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att ta reda på om fast fornlämning skulle beröras av exploateringen. Syftet med slutundersökningen var att utröna den påträffade boplatsens karaktär och datering.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder – Vendeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skriketorp, Skriketorp-Åby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Planerad exploatering för VA-ledningar

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Planerad exploatering för VA-ledningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001987

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder – Vendeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–2002
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-13270-01

Producents dnr för projektet

502/01

ProjektID

p501010

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2018-01-03