GIS-material för arkeologiskt projekt: Järnålderslämningar vid Skriketorp

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2001 en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med en planerad exploatering för VA-ledningar till Skriketorps samhälle. Vid utredningen påträffades fyra lokaler som bedömdes vara topografiskt lämpliga som boplatslägen. Vid den påföljande arkeologiska utredningen, etapp 2, som utfördes våren 2002 påträffades på en av lokalerna en boplats bestående av sotiga kulturlager innehållande skörbränd och skärvig sten samt fynd av förhistorisk keramik. I maj 2002 genomfördes en slutundersökning av den del av boplatsen som kom att beröras av exploateringen. Vid undersökningen dokumenterades boplatslämningar från romersk järnålder till folkvandringstid/vendeltid bestående främst av stolphål samt ett sotigt kulturlager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att ta reda på om fast fornlämning skulle beröras av exploateringen. Syftet med slutundersökningen var att utröna den påträffade boplatsens karaktär och datering.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2230

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2001 en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med en planerad exploatering för VA-ledningar till Skriketorps samhälle. Vid utredningen påträffades fyra lokaler som bedömdes vara topografiskt lämpliga som boplatslägen. Vid den påföljande arkeologiska utredningen, etapp 2, som utfördes våren 2002 påträffades på en av lokalerna en boplats bestående av sotiga kulturlager innehållande skörbränd och skärvig sten samt fynd av förhistorisk keramik. I maj 2002 genomfördes en slutundersökning av den del av boplatsen som kom att beröras av exploateringen. Vid undersökningen dokumenterades boplatslämningar från romersk järnålder till folkvandringstid/vendeltid bestående främst av stolphål samt ett sotigt kulturlager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att ta reda på om fast fornlämning skulle beröras av exploateringen. Syftet med slutundersökningen var att utröna den påträffade boplatsens karaktär och datering.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder — Vendeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skriketorp, Skriketorp-Åby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001987

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001174

Ladda ner data:

Planerad exploatering för VA-ledningar

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Planerad exploatering för VA-ledningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001987

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-13270-01

Producents dnr för projektet:

502/01

ProjektID:

p501010

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2002

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder — Vendeltid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2018-01-03