GIS-material för arkeologiskt projekt: Gärstadverken och Leca

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2002 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning inom området för Gärstadverken och Leca i Linköping. Utredningen föranleddes av ett nytt detaljplaneprogram för Gärstadområdet och omfattade ca 100 hektar. De kända fornlämningarna i närområdet är huvudsakligen från bronsålder och äldre järnålder, så som en hällristningslokal, en skärvstenshög, stensträngskomplex och gravfält. Vid utredningen lokaliserades 7 områden som representerade presumtiva lägen för möjliga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar. Dessutom anvisas ett antal objekt, d v s platser som utgör möjliga lägen för fornlämningar ej synliga ovan mark.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2235

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2002 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning inom området för Gärstadverken och Leca i Linköping. Utredningen föranleddes av ett nytt detaljplaneprogram för Gärstadområdet och omfattade ca 100 hektar. De kända fornlämningarna i närområdet är huvudsakligen från bronsålder och äldre järnålder, så som en hällristningslokal, en skärvstenshög, stensträngskomplex och gravfält. Vid utredningen lokaliserades 7 områden som representerade presumtiva lägen för möjliga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar. Dessutom anvisas ett antal objekt, d v s platser som utgör möjliga lägen för fornlämningar ej synliga ovan mark.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Rystad socken, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad och Rystad, Gärstadverken och Leca

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001992

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001179

Ladda ner data:

Inför nytt detaljplaneprogram

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför nytt detaljplaneprogram</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001992">https://doi.org/10.5878/001992</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-11611-02

Producents dnr för projektet:

140/02

ProjektID:

p502008

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-02-17