GIS-material för arkeologiskt projekt: Kokgropar och härdar i närheten av skålgropslokalen RAÄ 75

SND-ID: SND 2241

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i januari 2003 en förundersökning för en ny gruppbostad inom Kv Bondbönan i Pryssgården, Norrköping. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge i närheten av RAÄ 75, en av Östergötlands största skålgropshällar. Vi förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av härdar och kokgropar. Anläggningarna undersöktes och togs bort. En härd daterades till äldre romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna i området, samt att dokumentera, typbestämma och om möjligt datera anläggningar och fynd samt peka ut fornlämningsfria ytor.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby, Kv Bondbönan 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Nyuppförande av gruppbostad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). Nyuppförande av gruppbostad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002719

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Härd , Kokgrop

Intrasisprojekt

O200228

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7331-02

Producents dnr för projektet

422-1669-2002

ProjektID

p503009

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07