GIS-material för arkeologiskt projekt: Nya fornlämningar mellan Skärblacka och Norrköping

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planer på en överföringsledning av vatten och avlopp mellan Skärblacka och Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under våren 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 längs de först framtagna ledningsalternativen. Detta resulterade att ledningen på flera platser lades om till förmån för fornlämningsbilden. Vid ett antal lokaler kunde ej ledningssträckan läggas om varvid dessa platser blev föremål för en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid hälften av de då undersökta lokalerna påträffades fornlämningar i form av härdar och/eller stolphål.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Etapp 1 av den arkeologiska utredningen syftade till att sammanställa och redovisa kända samt nypåträffade fornlämningar och anvisa lägen där möjliga fornlämningar berörs. Etapp 2 syftade till att avgöra om fast fornlämning finns inom de potentiella boplatslägena.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2246

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planer på en överföringsledning av vatten och avlopp mellan Skärblacka och Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under våren 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 längs de först framtagna ledningsalternativen. Detta resulterade att ledningen på flera platser lades om till förmån för fornlämningsbilden. Vid ett antal lokaler kunde ej ledningssträckan läggas om varvid dessa platser blev föremål för en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid hälften av de då undersökta lokalerna påträffades fornlämningar i form av härdar och/eller stolphål.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Etapp 1 av den arkeologiska utredningen syftade till att sammanställa och redovisa kända samt nypåträffade fornlämningar och anvisa lägen där möjliga fornlämningar berörs. Etapp 2 syftade till att avgöra om fast fornlämning finns inom de potentiella boplatslägena.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken, Kullerstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg och Kullerstad, Skärblacka och Norrköping

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002002

Version 1.0:

2012-10-25 doi:10.5878/001191

Ladda ner data:

Inför planerad VA-ledning

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför planerad VA-ledning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002002

Intrasisprojekt:

O20038

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-8150-99

Producents dnr för projektet:

421-3707-1999

ProjektID:

p503014

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06