GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi inom Linköpings Djurgård

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum utförde under april - maj 2011 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Smedstad 1:4, Linköpings stad och kommun. Förundersökningen omfattade tre delområden. Delområde 1 utgjordes av åkermark intill ett gravfält (RAÄ 86) och en stensträng (RAÄ 357). Här påträffades boplatslämningar (RAÄ 551), daterade till övergången förromersk/romersk järnålder. Delområde 2 utgjordes av en boplats, indelad i två (RAÄ 460 och RAÄ 554) och daterad från yngre bronsålder till folkvandringstid. Området mellan och norr om RAÄ 460 och RAÄ 554 är delvis kraftigt stört av militärens verksamhet. Delområde 3 utgjordes bl a av två stensättningar (RAÄ 358), ett hägnadssystem (RAÄ 362) samt en tidigare karterad boplats. Inom ett större område framkom boplatslämningar, daterade till yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive romersk järnålder (RAÄ 483). Ytterligare två stensträngar (RAÄ 553) och en terrass (RAÄ 552) påträffades. Ingen av gravarna vid RAÄ 358 undersöktes men en härd framkom i ett schakt. Området var

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2264

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum utförde under april - maj 2011 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Smedstad 1:4, Linköpings stad och kommun. Förundersökningen omfattade tre delområden. Delområde 1 utgjordes av åkermark intill ett gravfält (RAÄ 86) och en stensträng (RAÄ 357). Här påträffades boplatslämningar (RAÄ 551), daterade till övergången förromersk/romersk järnålder. Delområde 2 utgjordes av en boplats, indelad i två (RAÄ 460 och RAÄ 554) och daterad från yngre bronsålder till folkvandringstid. Området mellan och norr om RAÄ 460 och RAÄ 554 är delvis kraftigt stört av militärens verksamhet. Delområde 3 utgjordes bl a av två stensättningar (RAÄ 358), ett hägnadssystem (RAÄ 362) samt en tidigare karterad boplats. Inom ett större område framkom boplatslämningar, daterade till yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive romersk järnålder (RAÄ 483). Ytterligare två stensträngar (RAÄ 553) och en terrass (RAÄ 552) påträffades. Ingen av gravarna vid RAÄ 358 undersöktes men en härd framkom i ett schakt. Området var

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Folkvandringstid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Djurgården, Smedstad 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Detaljplanläggning

Citeringsförslag

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplanläggning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002024">https://doi.org/10.5878/002024</a>

Intrasisprojekt

olm2011002

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-3166-10

Producents dnr för projektet

459/10

ProjektID

p511001

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04 — 2011-05

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Folkvandringstid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07