GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi inom Linköpings Djurgård

SND-ID: SND 2264

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum utförde under april - maj 2011 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Smedstad 1:4, Linköpings stad och kommun. Förundersökningen omfattade tre delområden. Delområde 1 utgjordes av åkermark intill ett gravfält (RAÄ 86) och en stensträng (RAÄ 357). Här påträffades boplatslämningar (RAÄ 551), daterade till övergången förromersk/romersk järnålder. Delområde 2 utgjordes av en boplats, indelad i två (RAÄ 460 och RAÄ 554) och daterad från yngre bronsålder till folkvandringstid. Området mellan och norr om RAÄ 460 och RAÄ 554 är delvis kraftigt stört av militärens verksamhet. Delområde 3 utgjordes bl a av två stensättningar (RAÄ 358), ett hägnadssystem (RAÄ 362) samt en tidigare karterad boplats. Inom ett större område framkom boplatslämningar, daterade till yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive romersk järnålder (RAÄ 483). Ytterligare två stensträngar (RAÄ 553) och en terrass (RAÄ 552) påträffades. Ingen av gravarna vid RAÄ 358 undersöktes men en härd framkom i ett schakt. Området var

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Folkvandringstid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Djurgården, Smedstad 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Detaljplanläggning

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Detaljplanläggning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002024

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Folkvandringstid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04–2011-05
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Fyndplats , Hägnadssystem , Härd , Stensättning , Terrass

Intrasisprojekt

olm2011002

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-3166-10

Producents dnr för projektet

459/10

ProjektID

p511001

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07