GIS-material för arkeologiskt projekt: Fiberkablar i Folåsa

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I augusti 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fiberkabelnätet mellan Vikingstad samhälle och Folåsa behandlingshem i Rappestad socken och Linköpings kommun. Den drygt 1,5 km långa kabelsträckningen passerade genom och förbi ett flertal fornlämningar. Direkt berörda var RAÄ 17 (gravar och boplatslämningar från äldre och yngre järnålder), RAÄ 79 (boplatslämningar) samt RAÄ 76 (boplatslämningar och möjliga gravar). Vid den antikvariska kontrollen kunde fornlämningarna söder om RAÄ 17 undvikas genom att kabeln förlades till befintlig kanalisation. Intill de båda större ladorna vid Folåsa Berggård hade en gårdsplan anlagts, varför det bedömdes att ingen bevarad fornlämning kunde finnas inom området. Den nordligaste delen av sträckan saknade kända fornlämningar och här plöjdes kabeln ned utan större markingrepp. I den södra delen av ledningssträckningen påträffades boplatslämningar i form av härdar, kokgropar, stolp- och käpphål, mörkfärgni

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2267

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I augusti 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fiberkabelnätet mellan Vikingstad samhälle och Folåsa behandlingshem i Rappestad socken och Linköpings kommun. Den drygt 1,5 km långa kabelsträckningen passerade genom och förbi ett flertal fornlämningar. Direkt berörda var RAÄ 17 (gravar och boplatslämningar från äldre och yngre järnålder), RAÄ 79 (boplatslämningar) samt RAÄ 76 (boplatslämningar och möjliga gravar). Vid den antikvariska kontrollen kunde fornlämningarna söder om RAÄ 17 undvikas genom att kabeln förlades till befintlig kanalisation. Intill de båda större ladorna vid Folåsa Berggård hade en gårdsplan anlagts, varför det bedömdes att ingen bevarad fornlämning kunde finnas inom området. Den nordligaste delen av sträckan saknade kända fornlämningar och här plöjdes kabeln ned utan större markingrepp. I den södra delen av ledningssträckningen påträffades boplatslämningar i form av härdar, kokgropar, stolp- och käpphål, mörkfärgni

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Vikingatid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Rappestad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rappestad, Fålåsa 2:3 m fl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002027

Version 1.0:

2012-10-31 doi:10.5878/001225

Ladda ner data:

Utbyggnad av fiberkabelnätet

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Utbyggnad av fiberkabelnätet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002027

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4030-11

Producents dnr för projektet:

301/11

ProjektID:

p511004

RAÄ-nr:

Rappestad 79:1

RAÄ-nr:

Rappestad 76:1

RAÄ-nr:

Rappestad 17:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-08

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Vikingatid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07