GIS-material för arkeologiskt projekt: Fiberkablar i Folåsa

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I augusti 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fiberkabelnätet mellan Vikingstad samhälle och Folåsa behandlingshem i Rappestad socken och Linköpings kommun. Den drygt 1,5 km långa kabelsträckningen passerade genom och förbi ett flertal fornlämningar. Direkt berörda var RAÄ 17 (gravar och boplatslämningar från äldre och yngre järnålder), RAÄ 79 (boplatslämningar) samt RAÄ 76 (boplatslämningar och möjliga gravar). Vid den antikvariska kontrollen kunde fornlämningarna söder om RAÄ 17 undvikas genom att kabeln förlades till befintlig kanalisation. Intill de båda större ladorna vid Folåsa Berggård hade en gårdsplan anlagts, varför det bedömdes att ingen bevarad fornlämning kunde finnas inom området. Den nordligaste delen av sträckan saknade kända fornlämningar och här plöjdes kabeln ned utan större markingrepp. I den södra delen av ledningssträckningen påträffades boplatslämningar i form av härdar, kokgropar, stolp- och käpphål, mörkfärgni

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2267

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I augusti 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fiberkabelnätet mellan Vikingstad samhälle och Folåsa behandlingshem i Rappestad socken och Linköpings kommun. Den drygt 1,5 km långa kabelsträckningen passerade genom och förbi ett flertal fornlämningar. Direkt berörda var RAÄ 17 (gravar och boplatslämningar från äldre och yngre järnålder), RAÄ 79 (boplatslämningar) samt RAÄ 76 (boplatslämningar och möjliga gravar). Vid den antikvariska kontrollen kunde fornlämningarna söder om RAÄ 17 undvikas genom att kabeln förlades till befintlig kanalisation. Intill de båda större ladorna vid Folåsa Berggård hade en gårdsplan anlagts, varför det bedömdes att ingen bevarad fornlämning kunde finnas inom området. Den nordligaste delen av sträckan saknade kända fornlämningar och här plöjdes kabeln ned utan större markingrepp. I den södra delen av ledningssträckningen påträffades boplatslämningar i form av härdar, kokgropar, stolp- och käpphål, mörkfärgni

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Vikingatid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Rappestad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rappestad, Fålåsa 2:3 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Utbyggnad av fiberkabelnätet

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Utbyggnad av fiberkabelnätet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002027">https://doi.org/10.5878/002027</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4030-11

Producents dnr för projektet

301/11

ProjektID

p511004

RAÄ-nr

Rappestad 79:1

Rappestad 76:1

Rappestad 17:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-08

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Vikingatid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07