GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkablar vid Vrångstads bytomt

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nedläggande av nya elkablar vid fastigheten Vrångstad 8:2 i Drothems socken, Söderköpings kommun genomförde Östergötlands museum en antikvarisk kontroll i september 2011. Arbetena kom att beröra Vrångstads ladugårdsplan, strax utanför den registrerade medeltida bytomten, RAÄ 303. I schaktet som drogs tvärs över planen förekom enstaka byggrester i form av tegelkross och förmultnat trä. I den sydligaste änden påträffades en syllsten med intilliggande förmultnande trärester som bedömdes vara rester efter en äldre uthusbyggnad som stått på samma plats som det nuvarande moderna lidret.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll, var att tillse att fast fornlämning berördes i så liten omfattning som möjligt. Om möjligt skulle ledningssträckningen justeras så att fornlämningen undveks. Fornlämningar som påträffades avsågs att dokumenteras samt om möjligt dateras.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2272

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nedläggande av nya elkablar vid fastigheten Vrångstad 8:2 i Drothems socken, Söderköpings kommun genomförde Östergötlands museum en antikvarisk kontroll i september 2011. Arbetena kom att beröra Vrångstads ladugårdsplan, strax utanför den registrerade medeltida bytomten, RAÄ 303. I schaktet som drogs tvärs över planen förekom enstaka byggrester i form av tegelkross och förmultnat trä. I den sydligaste änden påträffades en syllsten med intilliggande förmultnande trärester som bedömdes vara rester efter en äldre uthusbyggnad som stått på samma plats som det nuvarande moderna lidret.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll, var att tillse att fast fornlämning berördes i så liten omfattning som möjligt. Om möjligt skulle ledningssträckningen justeras så att fornlämningen undveks. Fornlämningar som påträffades avsågs att dokumenteras samt om möjligt dateras.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Vrångstad 8:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Nedläggande av nya elkablar

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Nedläggande av nya elkablar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002032">https://doi.org/10.5878/002032</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5734-11

Producents dnr för projektet

357/11

ProjektID

p511009

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2017-01-03