GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkablar Borghamn - Hansagården och Källstad - Hånger

SND-ID: SND 2280

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnad av elnätet mellan Borghamn-Hansagården utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2. Vid en arkeologisk utredning etapp 1 kunde sex objekt konstateras utmed sträckningen. Det var dessa objekt som var föremål för den arkeologiska utredningen etapp 2. I utredningen ingick även en mindre sträcka i Källstads socken mellan Källstad och Hånger. Totalt öppnades 43 schakt om ca 1000 löpmeter. Vid objekt sex framkom en härd, i övrigt fanns inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning berördes av det planerade arbetet samt om möjligt justera schaktsträckningen så att fornlämningarna inte berördes.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Källstad socken, Rogslösa socken, Väversunda socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rogslösa, Väversunda och Källstad, Borghamn-Hansagärde och Källstad-Hånger

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Ombyggnad av elnät

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Ombyggnad av elnät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002041

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06–2005-07
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Härd

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-259-05

Producents dnr för projektet

24/05

ProjektID

p505056

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07